Bostadskommittén

Bostadskommittén är ett organ som behandlar klagomål, ansökningar och förslag gällande boende. Bostadskommittén fungerar som den högsta auktoriteten när AUS regler för boende tolkas. Om till exempel sökanden upplever att hans/hennes livssituation skulle berättiga till poäng för brådskande bostadsbehov vid bostadssökning, men poängsättningsanvisningarna inte direkt nämner den situationen, kan bostadskommittén möjligen besluta att bevilja poäng för brådskande bostadsbehov när den behandlar ansökan.

Bostadskommittén består av tre representanter som AUS utnämner och tre representanter för hyresgästerna som AUS samarbetsorgan för boende utnämner på sitt första möte för året.

Bostadskommittén sammanträder minst en gång per månad. Bostadskommitténs protokoll är offentliga och man kan be AUS bostadskontor om att få se dem.

Bostadskommitténs medlemmar kan inte kommentera något av de ärenden som just då behandlas i bostadskommittén.  Du kan kontakta bostadskommittén direkt genom dess ordförande (fornamn.efternamn@ayy.fi).

Bostadskommittén behandlar t.ex. följande ärenden

  • Tillämpning av och avvikelser från reglerna för uthyrning i andra hand
  • Beviljandet av bostadsköpoäng på basis av motivering som inte nämns i AUS poängsättningsanvisning
  • Avbrytande av boenderätten för en bestämd tid i specialfall
  • Bibehållandet av bostadsrätten även om gränsen för studiepoäng som AUS definierat (18 sp per läsår) inte uppnåtts
  • Beviljande av ändrad flyttdag ifall uppsägning av det tills vidare gällande hyreskontraktet skulle orsaka onödiga svårigheter för hyresgästen

Bostadskommitténs medlemmar 2019

AUS representanter
Kirsi Veijola – Ordförande – fornamn.efternamn@ayy.fi
Iida Palosuo
Lauri Jurvanen

Hyresgästernas representanter
Joel Arantola
Timi Tiira
Aino Samela

Instruktioner om ansökningar till bostadskommittén

Alla ansökningar görs skriftligt och skickas till AUS. Ansökningar kan även skickas per e-post på adressen kirjaamo@ayy.fi. I ansökningen bör det framgå vad som ansöks och på vilka grunder. Ansökningarna kan formuleras fritt och det finns inga färdiga blanketter eller ansökningsunderlag för dem. Det är mycket viktigt att bifoga alla dokument och bilagor som har att göra med ärendet i ansökan.

Besluten i bostadskommittén kommer att levereras till de sökande via e-post, så se till AUS har en fungerande e-post för dig, att du läser aktivt.

Överklagande av bostadskommitténs beslut

Om sökanden är missnöjd med beslutet som gäller honom/henne kan han/hon kräva att bostadskommittén granskar sina beslut. Granskningsbegäran bör göras inom två (2) veckor efter att beslutet offentliggjorts. Granskningsbegäran görs på samma sätt som den ursprungliga ansökan: skriftligt till bostadskontoret. Allt som saknades i den ursprungliga ansökan bör bifogas, liksom fakta som förändrats sedan dess, på basis av vilka sökanden önskar att beslutet granskas.

Bostadskommittén behandlar granskningsbegäran på sitt nästa möte och framför sitt granskade, slutgiltiga och motiverade beslut till sökanden senast en (1) månad efter att granskningsbegäran  lämnats in. Om sökanden fortfarande är missnöjd med beslutet kan han/hon överklaga det till förvaltningsdomstolen. Observera att bostadskommitténs beslut kan överklagas en andra gång endast till förvaltningsdomstolen.