Utkomsten

Studiestöd

Studiestödet är studerandenas primära utkomstkälla. Ansvarig för studiestöd är Undervisnings- och kulturministeriet och det betalas ut av Folkpensionsanstalten (FPA). Ur studenternas synvinkel möjliggör studiestödet studierna och ur statens synvinkel är det också ett medel att uppnå undervisningspolitiska mål. Man kan följa informationen på studentkårens, universitetets och FPA:s webbplatser.

I studiestödet ingår studiepenning, bostadstillägg och studielån. Som regel betalas studiestöd inte på sommaren, men det kan anhållas också för sommarstudier.

För att få studiestöd måste du samla tillräckligt många studiepoäng och du är själv ansvarig för framgången i studierna. Om du inte avlägger de studieprestationer som krävs kan studiestödet dras in.

OBS! Internationella studerande är i allmänhet inte berättigade till studiestöd. Mera information om kraven får du från FPA:s webbplats.

Studiestödstjänster i Aalto

Aalto-universitetets studiestödstjänster hjälper studenterna med studiestödsfrågor.

Studiepenning

Studiepenningens belopp är 298 eller 335,32 euro i månaden. Vid beviljandet gäller samma allmänna villkor som för studiestödet i övrigt.

Bostadstillägg

Bostadstillägget är 80 procent av de godtagbara boendekostnaderna upp till 252 euro.

Studielån

Studielånet beviljas av banken men garanteras av staten och kan lyftas lika länge som studiepenningen. Maximalbeloppet är 400 euro/månad. För den som studerar utomlands är lånet större. De mest aktuella beloppen kan man kolla på FPA:s webbplats. Statsgarantin är automatisk.

En högskolestuderande kan få studielånsavdrag om han/hon har inlett sina studier tidigast läsåret 2005 -2006. Att få studielånsavdrag förutsätter också att man avlägger högskoleexamen inom en bestämd tid och att man har tillräckligt stort lönebelopp.

Inkomstgränser och arbete

De flesta studenterna arbetar och ofta är det också nödvändigt för utkomsten. Studenter som lyfter studiestöd ska ändå kolla sina inkomstgränser, för FPA kontrollerar inkomsterna och om gränsen överskrids kan studiestödet återkrävas för de aktuella månaderna. Stödet kan betalas tillbaka frivilligt men om FPA måste återkräva det är räntan 15 %.

Särskilt de nya studenterna ska planera sin tidsanvändning ur sin egen synvinkel. Studierna tar mycket tid och det är inte alltid lätt att kombinera studier och arbete. Å andra sidan kan det senare vara väldigt nyttigt att ha arbetserfarenhet, till exempel när man söker jobb efter utexaminering.

Studenter med familj

En förälder som studerar är berättigad till moderskaps- och föräldrapenning samt till hemvårdsstöd. Det går ändå inte att lyfta två bidrag samtidigt, så till exempel studiestöd och föräldrapenning kan inte lyftas samtidigt. Arbetsinkomster påverkar föräldraledighetsförmåner positivt för de är inkomstrelaterade förmåner. Mer information om förmåner för barnfamiljer får man av FPA.

Aalto-universitetets viktigaste tjänst för barnfamiljer är familjebostäderna, och barnfamiljer prioriteras i kön.

Allmänt bostadsbidrag

Studenter med familj är berättigade till allmänt bostadsbidrag i stället för studiestödets bostadstillägg, och denna förändring sker automatiskt. Allmänt bostadsbidrag skiljer sig mycket från bostadstillägg, och det lönar sig att ta reda på i tid hur bidragsbeloppet förändras när barnet föds. Grundprincipen är att det högsta beloppet är betydligt större för allmänt bostadsbidrag än för bostadstillägg, men på motsvarande sätt är inkomstgränserna lägre än för bostadstillägg.

Utkomststöd

Utkomststöd är en behovsprövad förmån och en form av försörjning som kommer i sista hand. Utkomststödet söks genom hemkommunens socialbyrå, eller i nödfall genom den tillfälliga bostadsortens socialbyrå. Stödet består av tre delar: grundläggande utkomststöd, kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd. Studentkårens medlemmar ska fråga sin hemkommun om utkomststöd, för det kan finnas skillnader mellan kommunerna.

Måltidsstöd

Måltidsstöd är en förmån avsedd för högskolestudenter. Restauranger som omfattas av systemet hittar du till exempel genom FPA:s söktjänst på måltidsstödets webbsidor. Måltidsstödets maxbelopp är 1,67e/måltid och det beviljas genom att visa upp ett giltigt studiekort eller FPA:s måltidsstödskort. Statsrådet bestämmer om måltidsstöd och dess maxbelopp. Summan varierar relativt ofta, så det lönar sig att följa informationen om måltidsstödet till exempel på studentkårens webbplats.

Studentkåren bevakar dina intressen

Aalto-universitetets studentkår bevakar studenternas intressen när det gäller studiestöd och frågor kring utkomsten. Riktlinjerna bestäms i sista hand av studentkårens delegation, och det senaste policydokumentet om studiestödet har godkänts i mars 2010 och 2012. Studentkårens aktörer är bundna till dokumentets mål och för dem vidare på en lokal och nationell nivå.

De viktigaste målen i policydokumentet om studiestöd innehåller indexreglering av studiestödet, höjning av studielånets belopp, bevarandet av bostadstillägget och beaktandet av jobb under studietiden i studiestödet och i samhället. Policydokumentet i sin helhet hittar du här.