Frågor och svar

Reglementet för boende ändras 1.3.

AUS delegation beslutade på sitt möte torsdagen den 22 februari att ändra reglementet för boende. Ändringarna gäller i synnerhet bostadsansökningarnas giltighetstid, hur man reagerar på bostadserbjudanden samt villkoren för att hyra ut en bostad i andra hand.

Det nya reglementet träder i kraft den 1 mars 2018, så nu lönar det sig att kolla hur ändringarna eventuellt påverkar din egen boendesituation!

Läs mer (på finska, översättning kommer snart): /blog/2018/02/22/asumisen-ohjesaanto-muuttuu-1-3-2018-alkaen/


På den här sidan har vi sammanställt frågor vi ofta får svara på. Vi rekommenderar att du läser de här boenderelaterade frågorna och svaren.

Välj först det ämne din fråga gäller:

Ansökan om bostad

Hur ansöker jag om bostäder?

Ansökan om bostad fylls i i tjänsten Domo. Före ansökan om bostad ska den sökande läsa ansökningsanvisningarna och nödvändiga tilläggsanvisningar gällande nya studerande, studerande som börjat studera i S:t Michel, personer som söker bostäder som kan sökas av alla, utbytesstuderande eller sökande till sommarbostäder.

Hur väljer AUS hyresgäster?

Alla AUS bostäder delas ut genom en köprocess utifrån poängsättningen av ansökan. Ansökans placering i kön bestäms enligt tidpunkten då ansökan lämnats in och enligt poängsättningen. AUS erbjuder i första hand bostäder till studentkårens medlemmar med boenderätt.

Kan forskarstuderande vid Aalto-universitetet ansöka om AUS bostäder? Hyr AUS ut sina bostäder till utomstående?

Tyvärr har inte Aalto-universitetets forskarstuderande boenderätt i AUS bostäder även om de är medlemmar i AUS. Forskarstuderande och studerande som inte studerar vid Aalto-universitetet kan ansöka om de bostäder som kan sökas av alla studerande. Forskarstuderande som betalat medlemsavgiften prioriteras framom externa studerande. Forskarstuderande som betalat AUS medlemsavgift kan också vara andrahandshyresgäster i AUS bostäder. Boenderätt eller medlemskap krävs inte för underhyresgäster.

Jag vill ansöka om AUS bostäder men enligt Domo har min boenderätt gått ut. Vad kan jag göra?

AUS boenderätt löper ut efter fem (5) år för dem som antagits till kandidat- och magisterprogram och efter två (2) år för dem som antagits enbart till ett magisterprogram. Utbytesstuderande har boenderätt under hela den tid de har studierätt. Boenderätten förbrukas från och med inledningen av studierna oavsett om personen bott i en AUS-bostad eller inte. Barnfamiljer beviljas en två (2) år längre boenderätt. Närmare bestämmelser om boenderätten finns i reglementet för boende.

Om du anser att din boenderätt upphört i förtid ska du kontakta AUS bostadskontor. Boenderätten kompenseras till exempel för frånvaromånader om kunden då inte bott i en av AUS bostäder. Bostadskontoret kan kontrollera närvaromånaderna för studenter vid Aalto-universitetet i systemet Oodi.

Boenderätten kompenseras också för värnpliktstjänstgöring och frivillig militärtjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, studier utomlands som ingår i en examen vid Aalto-universitetet eller JOO-studier i andra än närliggande kommuner, arbetspraktik utomlands arbetspraktik utomlands eller i en annan kommun än de närliggande som ingår i en examen vid Aalto-universitetet när vissa villkor uppfylls . Se närmare uppgifter här.

En begäran om förlängning av boenderätten med högst ett år kan göras hos bostadskommittén om den sökande kan visa upp ett skriftligt intyg över en hälsorelaterad eller annan synnerligen vägande orsak som fördröjt studierna. Mer information om bostadskommittén finns här.

AUS bostäder som kan sökas av alla studerande kan också sökas av AUS studerande som inte längre har boenderätt. Om din boenderätt löpt ut och du vill ansöka om bostäderna i fråga ska du kontakta bostadskontoret.

Hur många bostadsansökningar kan jag ha i kraft samtidigt? Om jag vill ansöka om både studentrum och ettor, måste jag göra separata ansökningar?

En sökande kan söka hur många som helst av AUS bostäder samtidigt. Den sökande kan ansöka om alla bostäder hen vill samtidigt eller utöka antalet bostadsansökningar stegvis. Hur en ansökan framskrider i kön beror inte på antalet ansökningar, utan placeringen i kön avgörs enligt tidpunkten då ansökan gjorts och enligt poängsättningen. Ansökningar med samma antal poäng placeras i kön så att de nyare ansökningarna hamnar efter de existerande ansökningarna (med undantag av nya studenters studentrumsansökningar och utbytesstudenternas studentrumansökningar, som lottas ut).

Observera att ansökningarna inte kan placeras i prioritetsordning sinsemellan. Bostäder bjuds ut på basis av det verkliga behovet. Ansök alltså endast om bostäder som du verkligen är beredd att ta emot.

Du kan samtidigt ansöka om så många bostäder i så många bostadsgrupper som du vill. Om du till exempel gör en ansökan ensam kan du ansöka om alla studentrum och ettor samtidigt om du så vill. Olika bostadsgrupper under samma ansökan lever sitt eget liv utan att påverka varandra, och varje bostad har en egen kö, eftersom Domo tillåter sökningar avgränsade med enskilda bostäders noggrannhet. Flera olika typer av ansökningar – dvs. ensam, som familj eller tillsammans med kompisar – kan inte göras inom ramen för samma ansökan.

Hur länge är min bostadsansökan i kraft? Vad kan jag göra om min bostadsansökan förfallit?

En bostadsansökan är i kraft i tre (3) månader och kan förnyas i Domo när som helst före den förfaller. Informationen om vilket datum giltighetstiden löper ut finns på bostadsansökan. Domo skickar e-postpåminnelser om att ansökan är på väg att förfalla, men kunden bär ansvaret för att inte låta ansökan förfalla av misstag.

Om den sökande inte förnyar sin bostadsansökan och den förfaller stryks hen ur de bostadsköer som ansökan omfattat. Ansökningar som förfallit kan inte längre återställas till kön.

OBS! Ansökan måste förnyas trots att den återställts till kön efter ett godkänt bostadserbjudande. Kom alltså ihåg att förnya din ansökan också efter att den återställts till kön.

Kan jag lägga till eller ta bort bostäder från min ansökan? Förändras placeringen i kön om jag ändrar min ansökan?

Bostäder kan inte läggas till i en existerande ansökan, utan då ska en ny ansökan skapas. Det går alltså att ansöka om samma bostadstyp i flera omgångar, och placeringen i kön för en viss bostad beror då på datumet för den ansökan den hör till.

Placeringen i kön ändras inte såvida inte ändringarna påverkar poängsättningen. Till exempel om flyttdagen ändras, ansökan förnyas eller bostäder stryks ur ansökan påverkar det inte ansökans placering i kön. Däremot kan ändringar som gäller till exempel brådskande bostadsbehov medföra ändringar i poängsättningen och därmed också ändra placeringen i kön.

Jag är på väg från ett annat land till Aalto för studier. Vilka bostäder lönar det sig för mig att söka?

Vi rekommenderar att du ansöker om studentrum eftersom ansökningar till dem kan beviljas poäng för brådskande. Dessutom är det värt att ansöka om familje-/kompisbostäder om du känner någon som ska ansöka med dig. Köerna är ofta långa till ettor och poäng för brådskande behov beviljas inte för sådana bostader vilket betyder att det är osannolikt att du hinner få en etta innan studierna inleds.

Jag har börjat studera vid enheten i S:t Michel. Påverkar det här bostadssökningen?

För studerande som avlägger en examen vid Aalto-universitetet utanför huvudstadsregionen beräknas boenderätten på samma sätt som boenderätten för studerande som avlägger en kandidat- och magisterexamen eller en magisterexamen i huvudstadsregionen. Boenderätten beviljas således i sammanlagt fem år från början av kandidatstudierna i St. Michel.

Studenter kan ansöka om bostad i storstadsområdet när de har tagit emot en studieplats vid Aalto-universitetet. Det innebär att du kan börja köa för bostad, även om du bor i början av studierna i St. Michel. Genom att ändra det första möjliga inlämningsdatumet i din bostadsansökan kan du se till att du inte får ett erbjudande för tidigt.

Jag är ensamförälder och vill ansöka om en familjebostad. Hur gör jag det i Domo?

Välj i punkt 1 i Domo ansökningstypen ”Jag ansöker ensam” och i punkt 2 ”Barn”. Då kan du ansöka om ettor och större bostäder utan en vuxen medsökande. Kom ihåg att ange uppgifterna om barnet. Ofödda barn ska anmälas med graviditetsintyg vid punkten ”Tilläggspoäng”.

Vad betraktas som brådskande bostadsbehov? Kan jag få poäng för brådskande behov för en familje- eller kompisbostad? Och hur är det med ettor?

Brådskande bostadsbehov definieras i AUS gällande poängsättningsanvisning. Poängen för brådskande behov beaktas endast för studentrum. Högst två poäng på grundval av brådskande behov kan beviljas för en och samma ansökan. Ett skriftligt intyg över brådskande bostadsbehov ska alltid bifogas till ansökan för att poängen ska kunna beviljas.

Grunder:

 • Sökande från andra än närliggande kommuner
  • Närliggande kommuner = Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla
 • Tidsbestämda hyresavtal (avslutas inom 6 mån)
 • Hyresavtal som sagts upp av hyresvärden
 • Bostadslösa (intyg fås från magistraten)
 • Andra särskilt vägande specialfall, på beslut av bostadskommittén

Hur vet jag om min ansökan får tilläggspoäng?

Se AUS poängsättningsanvisningar för bostadsansökningar. Om du har grunder för att ansöka om tilläggspoäng kan du bifoga ett intyg över grunden i din bostadsansökan i Domo. När din ansökan behandlats kan du kontrollera poängen för din ansökan samt vilka bostadsgrupper poängen gäller i Domo.

I AUS anvisningar för bostadssökning finns närmare information om bostadsansökan och ansökan om tilläggspoäng.

Vad är intern flyttning och hur ansöker man om det?

Intern flyttning är en möjlighet som AUS erbjuder sina hyresgäster att ansöka om byte till en annan bostad i samma bostadsgrupp. En ansökan om intern flyttning får alltid fem (5) poäng varefter de andra punkterna i poängsättningsanvisningen inte längre beaktas. Ansökan om intern flyttning görs i Domo på samma sätt som andra ansökningar och systemet poängsätter dem automatiskt. Vanligen står ansökningar om intern flyttning längst fram i kön, men kötiden beror på om lämpliga bostäder blir lediga. Vid intern flyttning ska alla personer som undertecknat hyresavtalet flytta. Om du till exempel bor med en kompis kan ni enbart ansöka om intern flyttning tillsammans.

Jag godkände AUS bostadserbjudande och alla mina bostadsansökningar försvann plötsligt! Vad hände?

Varje gång en sökande får ett bostadserbjudande försvinner ansökningarna som hör till bostadsgruppen i fråga från bostadsköerna. Om den sökande godkänner bostadserbjudandet försvinner dessutom alla bostadsansökningar från alla köer. Efter en godkänd bostadsansökan kan den sökande ändå återställa sin ansökan till dess gamla plats i kön i två (2) bostadsgrupper. Det här görs i Domo och systemet ger anvisningar om hur man återställer ansökan.

Den sökande kan inte återställa sina ansökningar i den bostadsgrupp där hen godkänt ett bostadserbjudande. Däremot kan den sökande ansöka om intern flyttning.

Nya studerande

Jag är ny studerande och har en fråga om boende!

Läs först AUS allmänna anvisningar för bostadssökning och anvisningarna för nya studerande. Läs de här sidorna noggrant innan du fyller i en ansökan. Om du inlett dina studier vid Aalto-universitetet i S:t Michel ska du också läsa anvisningarna här.

Anvisningar som gäller utbytesstudenter finns här.

Även på den här sidan med vanliga frågor finns en hel del nyttig information för nya studerande. Vid behov kan du kontakta AUS bostadskontor.

Jag inleder mina studier på hösten. När kan jag fylla i en bostadsansökan?

Du kan lämna in en ansökan genast när du tagit emot en studieplats. Läs först de allmänna ansökningsanvisningarna och de närmare ansökningsanvisningarna för nya studerande eller utbytesstuderande.

Kom ihåg att du inte automatiskt anmäler dig som bostadssökande när du närvaroanmäler dig!

Kan jag ansöka om AUS bostäder innan jag betalat studentkårens medlemsavgift? När måste jag senast betala medlemsavgiften?

Nya studerande kan ansöka om AUS bostäder innan de betalat medlemsavgiften. Anmälningsanvisningar och tidpunkter finns här. Du kan också ta emot en bostad innan du betalat medlemsavgiften, men att helt och hållet låta bli att betala medlemsavgift är inget alternativ för den som är hyresgäst hos AUS.

Jag vill ha en bostad för hösten. När får jag veta om jag får en AUS-bostad eller inte?

Erbjudandena om hyresavtal som inleds den 1 augusti görs i regel under juli och erbjudandena om bostäder som blir lediga den 1 september görs under augusti. Hösten är den mest hektiska tiden på bostadskontoret, så då är det antagligen onödigt att belasta bostadskontoret genom att fråga när man eventuellt kommer att få ett bostadserbjudande.

Under hösten är flyttningsrörelsen så stor i bostäderna att det är svårt att göra några exakta uppskattningar om hur många bostäder som blir lediga eller hur sannolikt det är att man kan erbjuda en bostad till en enskild sökande. Du får ett bostadserbjudande om det är aktuellt, men för bostadskontoret är det omöjligt att förutse särskilt mycket på förhand.

Jag är på väg från ett annat land till Aalto för studier. Vilka bostäder lönar det sig för mig att söka?

Vi rekommenderar att du ansöker om studentrum eftersom ansökningar till dem kan beviljas poäng för brådskande. Dessutom är det värt att ansöka om familje-/kompisbostäder om du känner någon som ska ansöka med dig. Köerna är ofta långa till ettor och poäng för brådskande behov beviljas inte för sådana bostader vilket betyder att det är osannolikt att du hinner få en etta innan studierna inleds.

Jag blev antagen till Aalto-universitetet och tog emot studieplatsen. Men jag frånvaroanmäler mig under den första terminen/det första läsåret. När lönar det sig att söka bostad hos AUS? Få min ansökan poäng för ny studerande?

Du kan ansöka om alla AUS bostäder så snart du bindande tagit emot en studieplats vid Aalto-universitetet. Din boenderätt börjar dock först när du närvaroanmält dig för första gången. Om du frånvaroanmält dig för den första höstterminen kan du ta emot en bostad tidigast den 1 januari, och om du är frånvarande under hela det första läsåret kan du ta emot en bostad från och med den 1 augusti. Frånvaro under den första terminen eller det första läsåret ska uppges i bostadsansökan så att poängen för nya studerande och boenderätten kan korrigeras. Närmare anvisningar finns på den här sidan.

Min kompis och jag blev antagna till Aalto-universitetet och vi lämnade in bostadsansökningar i Domo samtidigt. Min kompis har redan fått ett erbjudande om studentrum men min ansökan är fortfarande i kö. Hur är det möjligt?

Nya studerande får sina antagningsbesked vid olika tidpunkter, så tidpunkten då ansökan skickats in får inte påverka placeringen i köerna till studentrummen. Därför utförs en lottning mellan alla förstaårsstudenternas ansökningar i bostadsköerna för omöblerade studentrum (på motsvarande sätt utförs en lottning mellan utbytesstudenternas ansökningar i köerna för möblerade studentrum, och ansökningarna får en poäng för utbytesstuderande). Det här innebär att de nya studerandenas ansökningar placeras i köerna enbart enligt poäng, inte enligt datum då ansökan lämnats in. Ordningsföljden bland ansökningar med samma antal poäng lottas ut, så att nya ansökningar i kön också kan placeras före ansökningar som lämnats in tidigare, trots att antalet poäng är detsamma.

På grund av lottningen och poängsättningen kan alltså en enskild studentrumsansökans köplacering förändras många gånger. Närmare ansökningsanvisningar finns i den allmänna ansökningsinfon och ansökningsanvisningarna för nya studerande. Anvisningar som gäller utbytesstudenter finns här.

Jag börjar snart studera vid Aalto-universitetet men har ännu inte hittat någon bostad i huvudstadsregionen. Vad gör jag?

Under flera höstar har AUS i samarbete med Aalto-universitetet ordnat nödinkvartering för Aalto-universitetets studerande som inte haft något annat inkvarteringsalternativ när studierna börjar. Men antalet platser är begränsat och nödinkvarteringen avsedd som ett kortvarigt sista alternativ. Platser kan fås för högst två veckor och AUS kan inte garantera någon nödinkvarteringsplats.

I AUS allmänna bostadssökningsguide finns tips för bostadssökning på både kort och lång sikt.

Jag är diplomingenjör från Tekniska högskolan men inleder nu nya ekonomistudier vid Aalto-universitetet. Kan jag ansöka om en AUS-bostad?

Boenderätten räknas från och med den tidpunkt då studenten för första gången antagits till någon av de högskolor som numera hör till Aalto-universitetet. Om studenten inlett sina studier vid TH år 1980 har boenderätten upphört år 1985, och personen kan alltså inte längre ansöka om en AUS-bostad även om hen börjar som ny studerande vid någon annan av Aalto-universitetets högskolor. Mer information finns på den här sidan.

Bostadsköer

Vad är en bostadskö? Hur skiljer den sig från en bostadsgrupp?

En bostadskö är en kö till en viss bostad. I Domo kan man avgränsa bostadssökningen med enskilda bostäders noggrannhet. Därför finns det en egen kö för varje bostad.

En bostadsgrupp utgörs av bostäder av samma bostadstyp i en viss fastighet eller ett visst område och motsvarande bostadsköer. En lista över alla AUS bostadsgrupper finns här. Bostadsgrupperna spelar en viktig roll i bostadssökningen. När du till exempel får ett erbjudande om en bostad i en viss bostadsgrupp, till exempel ett studentrum i Teknologbyn, försvinner alla dina ansökningar till den aktuella bostadsgruppen från kön oavsett om du godkänner erbjudandet eller inte. I exempelfallet raderar alltså systemet alla dina ansökningar om studentrum i Teknologbyn från bostadsköerna även om de gjorts vid olika tidpunkter och därmed är grupperade under olika ansökningsnummer. Dessutom kan man endast ansöka om intern förflyttning inom en och samma bostadsgrupp. Mer information finns i de allmänna ansökningsanvisningarna.

Måste jag stå på plats 1 i kön för att få ett bostadserbjudande?

Nej. Bostäder erbjuds alltid till den första möjliga sökanden enligt kön, men den ansökan är inte nödvändigtvis på första plats i kön. Det är till exempel möjligt att de första platserna i kön är upptagna av ansökningar där den önskade flyttdagen ligger längre fram i tiden. Då kan inget erbjudande skickas utan man går vidare i kön.

Jag står på plats nummer 12 i kön. När får jag ett bostadserbjudande?

Alla bostadsköer framskrider i olika takt, så det är omöjligt att ge ett exakt svar på frågan. När bostäder blir lediga beror helt på när hyresgästerna säger upp sina bostäder. Dessutom tar inte alla köns sökande emot bostäder de erbjudits, och vissa personer som står längre fram i kön kan inte erbjudas bostäder, vilket gör det besvärligt att uppskatta tidpunkten för ett bostadserbjudande.

Min ansökan stod på plats nummer 40 i kön, och jag fick ändå ett bostadserbjudande. Hur är det möjligt?

Köplaceringen enligt Domo visar hur många ansökningar totalt som står före din ansökan, även om det inte är möjligt att erbjuda de här sökandena den bostad som blir ledig. Före dig kan till exempel finnas ansökningar där den första möjliga flyttdagen ligger längre fram i tiden. Ett annat exempel är kön till ett studentrum som endast kan erbjudas personer av ett visst kön. Då kan det finnas personer i kön som inte kan få något erbjudande om just den bostaden.

Jag stod på plats 1 i bostadskön och nu är jag på plats 212! Varför och vad är det som hänt?

Ansökningarna placeras i köerna primärt enligt poäng och först sekundärt enligt inlämningsdatumet för ansökan, vilket betyder att köplaceringen ständigt förändras. Det finns i praktiken tre förklaringar när placeringen i kön ändras.

1) Kön har fått nya ansökningar som fått högre poäng. Till exempel på höstarna kommer många ansökningar från nya studerande som beviljas en tilläggspoäng i köerna för studentrum. De nya studerandena knuffar i praktiken alla andra ansökningar rentav flera hundra placeringar nedåt till exempel i Teknologbyns studentrumskö.

2) Poängen som din ansökan beviljats har förändrats under tiden i kön. Bostadskontoret uppdaterar bostadsköerna ständigt och håller ansökningarnas poängantal så aktuellt som möjligt. Om en ansökan till exempel beviljats poäng för brådskande bostadsbehov på grund av bostadslöshet och den sökande får en bostad förfaller grunden för poäng för brådskande bostadsbehov. Då stryks poängen och ansökan kan flyttas rentav flera hundra steg bakåt i kön.

3) De nya studenternas bostadsansökningar för studentrum och utbytesstudenternas ansökningar för studentrum genomgår en lottningsprocess som innebär att nya ansökningar kan gå om din ansökan även om ni har lika många poäng.

Jag är på plats 357 i bostadskön och AUS har över 800 studentrum! Varför får jag inte genast en bostad?

Domo visar alla AUS bostäder oavsett om de blir lediga eller inte. Nästan ingen av AUS bostäder står någonsin tom, utan någon bor just nu i varje AUS-bostad. Därför går köerna framåt endast när den föregående hyresgästen flyttar ut och bostaden blir ledig så att den kan erbjudas till följande person i kön. I vissa köer blir flera tiotals bostäder lediga varje månad. Andra köer rör sig långsammare och vissa månader blir inte en enda bostad ledig.

Jag vill ha en bostad för hösten. När får jag veta om jag får en AUS-bostad eller inte?

Erbjudandena om hyresavtal som inleds den 1 augusti görs i regel under juli och erbjudandena om bostäder som blir lediga den 1 september görs under augusti. Hösten är den mest hektiska tiden på bostadskontoret, så då är det antagligen onödigt att belasta bostadskontoret genom att fråga när man eventuellt kommer att få ett bostadserbjudande.

Under hösten är flyttningsrörelsen så stor i bostäderna att det är svårt att göra några exakta uppskattningar om hur många bostäder som blir lediga eller hur sannolikt det är att man kan erbjuda en bostad till en enskild sökande. Du får ett bostadserbjudande om det är aktuellt, men för bostadskontoret är det omöjligt att förutse särskilt mycket på förhand.

Min kompis och jag blev antagna till Aalto-universitetet och vi lämnade in bostadsansökningar i Domo samtidigt. Min kompis har redan fått ett erbjudande om studentrum men min ansökan är fortfarande i kö. Hur är det möjligt?

Nya studerande får sina antagningsbesked vid olika tidpunkter, så tidpunkten då ansökan skickats in får inte påverka placeringen i köerna till studentrummen. Därför utförs en lottning mellan alla förstaårsstudenternas och utbytesstudenternas ansökningar i bostadsköerna för studentrum. Det här innebär att de nya studerandenas ansökningar placeras i köerna enbart enligt poäng, inte enligt datum då ansökan lämnats in. Ordningsföljden bland ansökningar med samma antal poäng lottas ut, så att nya ansökningar i kön också kan placeras före ansökningar som lämnats in tidigare, trots att antalet poäng är detsamma.

På grund av lottningen och poängsättningen kan alltså en enskild studentrumsansökans köplacering förändras många gånger. Närmare ansökningsanvisningar finns i den allmänna ansökningsinfon och ansökningsanvisningarna för nya studerande. Anvisningar som gäller utbytesstudenter finns här.

Bostadserbjudanden och hyresavtal

Hur länge är ett bostadserbjudande i kraft?

Bostadserbjudandet är i kraft i fyra (4) hela dagar. Om du till exempel får erbjudandet på en måndag är det i kraft till slutet av fredagen.

Jag hann inte reagera på bostadserbjudandet och det förföll. Jag har en väldigt bra orsak, så kan jag få min gamla köplats tillbaka?

Det är tyvärr inte möjligt. Den sökande ansvarar för att kunna reagera i tid på bostadserbjudanden, och i samband med att bostadsansökan lämnas in måste den sökande uppge att hen läst ansökningsinfon på AUS webbplats där det här ansvaret framgår. Den sökande kan meddela bostadskontoret på förhand om hinder för att kontrollera e-posten. Då kan bostadskontoret förnya erbjudandet och på så sätt flytta förfallodagen framåt.

Om du på grund av en helt oförutsägbar anledning inte hunnit reagera på erbjudandet och om det hade varit oskäligt att förvänta sig en snabb reaktion kan du göra ansöka hos bostadskommittén om återställande av den ursprungliga ansökan till kön. Här finns mer information om bostadskommittén.

Jag vill ha en bostad för hösten. När får jag veta om jag får en AUS-bostad eller inte?

Erbjudandena om hyresavtal som inleds den 1 augusti görs i regel under juni och juli och erbjudandena om bostäder som blir lediga den 1 september görs under juli och augusti. Hösten är den mest hektiska tiden på bostadskontoret, så då är det antagligen onödigt att belasta bostadskontoret genom att fråga när man eventuellt kommer att få ett bostadserbjudande.

Under hösten är flyttningsrörelsen så stor i bostäderna att det är svårt att göra några exakta uppskattningar om hur många bostäder som blir lediga eller hur sannolikt det är att man kan erbjuda en bostad till en enskild sökande. Du får ett bostadserbjudande om det är aktuellt, men för bostadskontoret är det omöjligt att förutse särskilt mycket på förhand.

Jag står på plats nummer 12 i kön. När får jag ett bostadserbjudande?

Alla bostadsköer framskrider i olika takt, så det är omöjligt att ge ett exakt svar på frågan. När bostäder blir lediga beror helt på när hyresgästerna säger upp sina bostäder. Dessutom tar inte alla köns sökande emot bostäder de erbjudits, och vissa personer som står längre fram i kön kan inte erbjudas bostäder, vilket gör det besvärligt att uppskatta tidpunkten för ett bostadserbjudande.

Jag godkände AUS bostadserbjudande och alla mina bostadsansökningar försvann plötsligt! Vad hände?

Varje gång en sökande får ett bostadserbjudande försvinner ansökningarna som hör till bostadsgruppen i fråga från bostadsköerna. Om den sökande godkänner bostadserbjudandet försvinner dessutom alla bostadsansökningar från alla köer. Efter en godkänd bostadsansökan kan den sökande ändå återställa sin ansökan till dess gamla plats i kön i tre (3) bostadsgrupper. Det här görs i Domo och systemet ger anvisningar om hur man återställer ansökan.

Den sökande kan inte återställa sina ansökningar i den bostadsgrupp där hen godkänt ett bostadserbjudande. Däremot kan den sökande ansöka om intern flyttning.

Jag fick ett bostadserbjudande från och med den 1 juli. Men jag behöver bostaden först den 1 augusti. Kan hyresavtalet upprättas från och med den 1 augusti?

Tyvärr inte. AUS erbjuder bostäder enligt de uppgifter den sökande uppgett om sitt bostadsbehov i Domo. Om du inte kan ta emot bostaden före ett visst datum ska du försäkra dig om att du angett rätt flyttdag i din ansökan. Flyttdagen kan uppdateras enligt behov och den påverkar inte ansökans placering i kön.

Inlämnade ansökningar kan inte lämnas ”vilande” i en månad eftersom bostaden då står tom in en månad. AUS kan inte låta bostäder stå tomma eftersom det innebär hyresförluster som höjer hyrorna för alla AUS hyresgäster.

Kan jag få bostadserbjudanden med minst en månads varsel så jag hinner säga upp min nuvarande bostad?

Den sökande kan själv uppdatera den tidigaste möjliga inflyttningsdagen i sin ansökan och på det sättet försäkra sig om att erbjudandet inte kommer för tidigt. Du kan till exempel i november ange att du får erbjudanden om bostäder som blir lediga tidigast den 1 maj, och vid ingången av april kan du uppdatera flyttdagen till den 1 juni.

Även om en ändrad flyttdag inte påverkar placeringen i kön kan den påverka möjligheterna att få ett bostadserbjudande. Största delen av erbjudandena görs med mindre än en månads varsel eftersom hyresavtal ofta sägs upp alldeles i slutet av månaden. Det betyder att vi kan erbjuda dem först efter månadsskiftet. En sökande kan alltså inte till exempel få ett erbjudande om en bostad där den nuvarande hyresgästen den 31 mars meddelar att hen vill flytta ut den 1 maj, eftersom erbjudandeprocessen sannolikt hinner inledas först i april.

Hur länge innan bostaden blir ledig skickar AUS ett bostadserbjudande?

På den här frågan finns inget exakt svar och inga exakta regler. Processen inleds så tidigt som möjligt för att undvika tomgång, men det är omöjligt att förutse om det första utskickade erbjudandet godkänns eller om det eventuellt avslås flera gånger i rad. Samtidigt är det inte heller ändamålsenligt att börja erbjuda en bostad flera månader på förhand. Även om vi känner till att den nuvarande hyresgästens boenderätt är på väg att löpa ut kan personens situation plötsligt förändras och flyttdagen tidigareläggas eller senareläggas.

Bostadserbjudanden kommer ofta med mycket kort varsel, till exempel mindre än en månad innan avtalet inleds. Beakta alltså att du då kan bli tvungen att betala hyra för två bostäder under en månad om du inte hinner säga upp din nuvarande hyresbostad i tid. Om AUS erbjuder flyttning från en AUS-bostad till en annan behöver inte hyresgästen betala dubbel hyra även om erbjudandet kommer med mindre än en månads varsel. Vid sådana flyttningar skapar Domo automatiskt ett uppsägningsmeddelande om den nuvarande bostaden när det nya avtalet undertecknats, och avtalet avslutas så att hyresgästen inte får två överlappande hyresavtal.

Mitt avtal har inget slutdatum. När ska jag flytta ut ur min bostad?

Om inget slutdatum anges i avtalet är det ett hyresavtal som gäller tills vidare och som avslutas antingen med ett uppsägningsmeddelande från hyresvärden (AUS eller fastighetsbolaget) eller hyresgästen eller genom hävning av avtalet. AUS iakttar lagen om hyra av bostadslägenhet enligt vilken hyresgästen har rätt att säga upp sitt avtal med en hel kalendermånads varsel. Hyresvärden är bunden av längre uppsägningstider: tre kalendermånader om avtalet har gällt kortare tid än ett år, och sex kalendermånader om avtalet varit i kraft i minst ett år vid uppsägningstidpunkten.

Hyresvärden får inte säga upp ett avtal av vilken orsak som helst, utan vissa grunder ska finnas för uppsägningen. Utöver de grunder som föreskrivs i lagen om hyra av bostadslägenhet kan avtalet sägas upp på grunder som nämns i hyresavtalet, såsom de grunder som anges i AUS reglemente för boende (till exempel att boenderätten upphör). Ett hyresavtal kan hävas på samma grunder och med samma förfarandesätt som föreskrivs i lagen om hyra av bostadslägenhet samt på de grunder som anges i reglementet.

Vilken är skillnaden mellan ett tills vidare gällande hyresavtal och ett hyresavtal för viss tid?

Ett hyresavtal för viss tid upphör det datum som anges i hyresavtalet, och det kan inte sägas upp tidigare av hyresgästen eller hyresvärden. Ett hyresavtal som gäller tills vidare upphör antingen när det sägs upp av hyresvärden eller hyresgästen eller när avtalet hävs.

Jag godkände ett bostadserbjudande men nu vill jag backa. Vad kan jag göra?

Ett bostadserbjudande godkänns genom att man undertecknar hyresavtalet. Avtalet kan inte annulleras, utan endast sägas upp med en månads uppsägningstid. Avtalet kan inte sägas upp i Domo innan avtalsperioden börjat, utan du måste meddela bostadskontoret skriftligt till exempel genom att skicka e-post till adressen asuntotoimisto(at)ayy.fi. Om du hinner säga upp avtalet mer än en hel kalendermånad innan avtalsperioden börjar orsakas du inga kostnader. Om uppsägningstiden går över avtalsperiodens startdatum måste du betala hyra för den tiden.

Jag fick ett bostadserbjudande av AUS men hinner inte titta på lägenheten innan erbjudandet går ut. Jag vill inte avslå erbjudandet men vågar inte underteckna avtalet utan att se lägenheten. Vad gör jag?

AUS försöker alltid se till att lägenheterna är uthyrda för att minimera hyresförlusten och för att hålla en låg hyresnivå. Följden är att nya hyresgäster inte nödvändigtvis hinner se sin bostad före inflyttningsdagen eller före erbjudandet går ut, särskilt om de nuvarande hyresgästerna inte gett AUS tillstånd att överlåta deras kontaktuppgifter i samband med bostadserbjudandet.

AUS tar dock aktivt itu med fel och brister i bostäderna, och dessutom har hyresgästerna möjlighet att renovera bostaden. Ytterst sällan förekommer utan AUS vetskap så stora skador att de förhindrar inflyttning och inte går att reparera snabbt. Du kan läsa mer om att renovera AUS-bostäder här.

Hur vet jag om den bostad som erbjuds är möblerad eller inte?

AUS bostäder är alltid helt omöblerade. Det här betyder att bostäderna saknar säng, bord och taklampor. Möbler kan köpas billigt till exempel på återvinningscentralerna. Till exempel i Otnäs finns en återvinningscentral som drivs av frivilliga. Möbler för tillfälligt behov kan också hyras. Furent är ett företag specialiserat på möblerade bostäder.

Jag har godkänt ett bostadserbjudande i Domo. Måste jag göra något mer innan avtalet börjar gälla? Var får jag en avtalskopia undertecknad av AUS?

När bostadserbjudandet godkänts genom att underteckna hyresavtalet behöver hyresgästen inte göra något mer innan avtalet träder i kraft. Fakturorna för hyressäkerheten och den första hyran skickas när avtalets startdatum närmar sig, och förfallodagen är först den 6:e i månaden. Du kan alltså hämta bostadens nycklar redan innan du betalat hyran och säkerheten.

AUS lägger till en elektronisk underskrift på den avtalskopia som hyresgästen undertecknat. Den syns som en rödaktig och grå stämpel i nedre kanten av sidan. Om stämpeln inte syns kan du försöka öppna avtalet i en annan webbläsare.

Hyresgästen ska endast ladda upp den undertecknade avtalssidan i Domo, men inte de övriga bilagorna till avtalet. Systemet undertecknar automatiskt dokumentets nedre vänstra kant.

Jag blev erbjuden att flytta till en annan AUS-bostad med mindre än en månads varsel. Kan jag säga upp mitt nuvarande hyresavtal med uppsägningstid på mindre än en månad för att undvika att betala dubbel hyra?

När AUS erbjuder en flyttning från en AUS-bostad till en annan behöver hyresgästen inte betala dubbel hyra så länge hen bekräftar det automatiska uppsägningsmeddelandet från Domo i tid. Annars hinner AUS inte erbjuda den nuvarande bostaden till en ny hyresgäst, vilket innebär hyresförlust för AUS. När en hyresgäst hos AUS undertecknar ett hyresavtal för en annan AUS-bostad skapar Domo automatiskt ett uppsägningsmeddelande för den nuvarande AUS-bostaden så att inte hyresavtalen överlappar varandra.

Bostäder och boende

Vilka bostadstyper erbjuder AUS?

De bostäder AUS erbjuder är indelade i följande bostadstyper: studentrum, kollektivettor, ettor, tvåor, tvåor med gemensam korridor och större bostäder.

Var kan jag titta på bostädernas planritningar?

Bostädernas planritningar finns i Domo. Observera att planritningarna är riktgivande och att skalan inte nödvändigtvis är exakt.

Du hittar uppgifterna om bostäderna på samma ställe där du gör en ansökan. Du får mer information om bostadsfastigheterna genom att klicka på det orangefärgade förstoringsglaset bredvid fastighetens adress i Domo.

Hur vet jag om den bostad som erbjuds är möblerad eller inte?

AUS bostäder är alltid helt omöblerade. Det här betyder att bostäderna saknar säng, bord och taklampor. Möbler kan köpas billigt till exempel på återvinningscentralerna. Till exempel i Otnäs finns en återvinningscentral som drivs av frivilliga. Möbler för tillfälligt behov kan också hyras. Furent är ett företag specialiserat på möblerade bostäder.

Är det tillåtet att borra hål i bostadens väggar till exempel för att hänga tavlor? Är det tillåtet att installera en diskmaskin? Vilka är begränsningarna när det gäller renovering av bostaden?

AUS bostäder är invånarnas hem, och AUS vill att det också ska synas genom att hyresgästerna själva kan påverka hur deras bostäder ser ut. Svar på alla dessa frågor finns på sidan Att fräscha upp en AUS-bostad.

Måste jag skaffa en hemförsäkring?

Hyresavtalet innehåller inget krav på hemförsäkring, men AUS rekommenderar varmt att du skaffar en hemförsäkring. AUS har en egen försäkring för själva byggnaden, men den ersätter inte skador på hyresgästens egendom. Den ansvarsförsäkring som ingår i hyresgästens hemförsäkring ersätter också när hyresgästen orsakar någon annan skador, till exempel om tvättmaskinen orsakar en vattenskada. Mer information (på finska) finns här: https://www.vuokrakas.com/vuokralainen/miksi-pitaisi-ottaa-kotivakuutus/

Jag är på väg till Aalto som utbytesstudent och har fått ett erbjudande om en omöblerad bostad. Var kan jag skaffa möbler?

Om du inte vill köpa möblerna nya kan du också hyra dem eller köpa second hand. Möbler kan köpas billigt till exempel på återvinningscentralerna. Till exempel i Otnäs finns en återvinningscentral som drivs av frivilliga. Möbler för tillfälligt behov kan också hyras. Furent är ett företag specialiserat på möblerade bostäder.

Vad betyder graderad bostadsyta?

Den graderade bostadsytan kalkyleras som produkten av bostadens egentliga yta och graderingskoefficienten och används hos AUS för att bestämma hyran. Den kalkylerade ytan enligt graderingen kan vara större, mindre eller densamma som bostadens verkliga yta. Graderingskoefficienten påverkas till exempel av kvalitetsfaktorer som bostadsvåningen eller fönstrens riktning.

Jag har flyttat in i min bostad och insett att jag hellre vill ha en bostad vid husets södra gavel. Hur kan jag byta bostad?

AUS erbjuder möjligheten att ansöka om intern flyttning inom samma bostadsgrupp, dvs. flyttning till en annan bostad av samma bostadstyp i samma bostadsområde. Lämna in en ansökan i Domo på vanligt sätt och rikta ansökan till de bostäder du vill ha. Mer info finns under punkten ”Vad är intern flyttning och hur ansöker man om det?”.

Internetuppkopplingen i AUS bostäder Hur fungerar den?

I Teknologbyn kopplar du upp dig till internet genom att helt enkelt koppla i kabeln i eluttaget. Läs mer: https://living.ayy.fi/sv/

Trinet ger råd och hjälp i alla internetrelaterade frågor: http://verkko.ayy.fi/

Vi bor i en kompisbostad. Har vi ett solidariskt avtal? Kommer vår situation att förändras den 1 augusti 2017 när studenterna börjar omfattas av det allmänna bostadsbidraget?

Hyresavtalet är solidariskt när hyresgästerna gemensamt ansvarar för hyran. Det gäller AUS familje- och kompisbostäder. Läs mera här. Det finns också massor av information på Kela.fi.

Jag vill flytta till ett studentrum. Kan tvåor, treor och fyror vara studentrum? Kan AUS skaffa mig rumskamrater för en kompisbostad?

Om du vill bo i ett studentrum ska du ansöka om ett sådant i Domo. Tvåor och större bostäder är avsedda för solidariska ansökningar från till exempel kompisgäng och familjer.

AUS kan inte leta rumskamrater för en hyresgäst. Om du vill flytta till en kompisbostad tillsammans med någon annan ska du ansöka om bostaden i Domo och bjuda in kompisen till din ansökan.

I Domo krävs alltid en medsökande (eller en vuxen med barn) för tvåor och större bostäder.

Boenderätt

Vad betyder boenderätt? Har det något att göra med studierätten eller uppehållstillståndet?

Boenderätt betyder en i AUS reglemente för boende definierad rätt att bo i AUS bostäder samt den tid som denna rätt gäller. AUS boenderätt är inte bostadsspecifik, dvs. den blir inte nollställd när personen byter bostad. Boenderättens längd bestäms enligt AUS reglemente för boende och när personen studerar vid Aalto-universitetet förbrukas boenderätten oavsett om hen bor i en AUS-bostad eller inte.

Boenderätten är 5 år för studerande som inlett ett kandidatprogram och 2 år för studerande som börjat direkt i ett magisterprogram, dvs. boenderätten täcker inte hela studierättens längd utan enbart den målsatta tiden för avläggandet av examen. Barnfamiljer beviljas en två (2) år längre boenderätt. Forskarstuderande har inte boenderätt i AUS bostäder men om en studentkårsmedlem tar examen innan boenderätten är förbrukad och antas till studier för en licentiat- eller doktorsexamen kan boenderätten förlängas på beslut av bostadskommittén tills den ursprungliga boenderätten är förbrukad. Boenderätten för utbytesstuderande omfattar den tid de har studierätt vid Aalto-universitetet. Boenderätten har inget att göra med uppehållstillstånd.

I bostäder som kan sökas av alla är boendetiden tre (3) år från hyresavtalets startdatum och bostadsspecifik. Om hyresgästen har en längre boenderätt i egenskap av AUS-medlem iakttas denna.

Hur bestäms min boenderätt om jag antagits till ett kandidat- och magisterprogram?

Om du inlett kandidatstudier vid Aalto-universitetet är din boenderätt totalt fem år lång. Med andra ord ger inte magisterstudierna två extra år boenderätt, utan boenderätten är fem år oavsett hur långt studierna framskridit under den tiden.

När börjar boenderätten? Hur förbrukas den?

Boenderätten börjar med den första närvaromånaden vid Aalto-universitetet. Boenderätten förbrukas så länge personen är närvaroanmäld vid Aalto-universitetet oavsett om hen bor i en AUS-bostad eller inte. Om personen frånvaroanmält sig och inte bor i en AUS-bostad förbrukas inte boenderätten. En anmälan till AUS bostadskontor krävs för att boenderätten för de aktuella terminerna ska kunna kompenseras.

Boenderätten kompenseras också för värnpliktstjänstgöring och frivillig militärtjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, studier utomlands som ingår i en examen vid Aalto-universitetet eller JOO-studier i andra än närliggande kommuner, arbetspraktik utomlands arbetspraktik utomlands eller i en annan kommun än de närliggande som ingår i en examen vid Aalto-universitetet när vissa villkor uppfylls.s. Här finns anvisningar om förlängning av boenderätt!

I bostäder som kan sökas av alla är boendetiden tre (3) år från hyresavtalets startdatum och bostadsspecifik. Om hyresgästen har en längre boenderätt i egenskap av AUS-medlem iakttas denna.

Jag vill ansöka om AUS bostäder men enligt Domo har min boenderätt gått ut. Vad kan jag göra?

AUS boenderätt går ut efter fem (5) år för dem som antagits till kandidat- och magisterprogram och efter två (2) år för dem som antagits enbart till ett magisterprogram. Utbytesstuderande har boenderätt till utgången av sin studierätt. Boenderätten förbrukas från och med inledningen av studierna oavsett om personen bott i en AUS-bostad eller inte. Barnfamiljer beviljas en två (2) år längre boenderätt. Närmare bestämmelser om boenderätten finns i reglementet för boende.

Om du anser att din boenderätt upphört i förtid ska du kontakta AUS bostadskontor. Boenderätten kompenseras till exempel för frånvaromånader om personen under den tiden inte bott i en av AUS bostäder. Bostadskontoret kan kontrollera närvaromånaderna för studenter vid Aalto-universitetet i systemet Oodi.

Boenderätten kompenseras också för värnpliktstjänstgöring och frivillig militärtjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, studier utomlands som ingår i en examen vid Aalto-universitetet eller JOO-studier i andra än närliggande kommuner, arbetspraktik utomlands arbetspraktik utomlands eller i en annan kommun än de närliggande som ingår i en examen vid Aalto-universitetet när vissa villkor uppfylls. Se närmare uppgifter här.

En begäran om förlängning av boenderätten med högst ett år kan göras hos bostadskommittén om den sökande kan visa upp ett skriftligt intyg över en hälsorelaterad eller annan synnerligen vägande orsak som fördröjt studierna. Mer information om bostadskommittén finns här.

AUS bostäder som kan sökas av alla studerande kan också sökas av AUS studerande som inte längre har boenderätt. Om din boenderätt löpt ut och du vill ansöka om bostäderna i fråga ska du kontakta bostadskontoret.

Kan boenderätten upphöra innan jag avlagt min examen vid Aalto-universitetet?

Ja. AUS boenderätt bestäms enligt den målsatta tiden för avläggandet av studierna, inte enligt studierätten. På bostäder som kan sökas av alla tillämpas en boenderätt på tre år per bostad och den påverkas inte av att hyresgästen avlägger examen. Om studierna inte slutförts inom tre år kan hyresgästen på nytt ansöka om bostäder som kan sökas av alla, men AUS kan inte garantera något nytt bostadserbjudande eller en möjlighet att bo kvar i den nuvarande bostaden.

Kan boenderätten förlängas? Nollställs boenderätten om jag ansöker om en ny bostad?

Du kan ansöka om förlängd boenderätt hos bostadskommittén på grund av en hälsorelaterad orsak eller ett annat synnerligen vägande skäl som fördröjt studierna. Den maximala förlängningen är ett år. En person som varit medlem i studentkårens styrelse kan dessutom på egen begäran med bostadskommitténs beslut beviljas ett (1) års förlängning av boenderätten i sänder.

Boenderätten kompenseras också för värnpliktstjänstgöring och frivillig militärtjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, studier utomlands som ingår i en examen vid Aalto-universitetet eller JOO-studier i andra än närliggande kommuner, arbetspraktik utomlands arbetspraktik utomlands eller i en annan kommun än de närliggande som ingår i en examen vid Aalto-universitetet när vissa villkor uppfylls. Här finns anvisningar om förlängning av boenderätt!

Boenderätten nollställs inte när du ansöker om en ny bostad. Ett undantag är bostäder som kan sökas av alla, där boenderätten är tre (3) år från hyresavtalets startdatum och bostadsspecifik. Om hyresgästen har en längre boenderätt än tre år i egenskap av AUS-medlem iakttas denna. Om den återstående boenderätten är kortare än tre år från hyresavtalets startdatum kan den sökande fortsätta bo i bostaden tills tre år gått, men efter att den ursprungliga boenderätten för AUS-medlemmar upphört gäller boenderätten enbart den aktuella bostaden som kan sökas av alla.

Kan jag vara andrahands- eller underhyresgäst i en AUS-bostad om min boenderätt har upphört?

Andrahands- eller underhyresgäster behöver inte ha boenderätt eller vara medlemmar i AUS.

Se också frågorna och svaren om andrahandsuthyrning och underuthyrning.

Påverkas min boenderätt om jag ansöker om AUS bostäder som kan sökas av alla?

I bostäder som kan sökas av alla är boendetiden tre (3) år från hyresavtalets startdatum och bostadsspecifik. Om hyresgästen har en längre boenderätt i egenskap av AUS-medlem iakttas denna. Om den återstående boenderätten är kortare än tre år från hyresavtalets startdatum kan den sökande fortsätta bo i bostaden tills tre år gått, men efter att den ursprungliga boenderätten för AUS-medlemmar upphört gäller boenderätten enbart den aktuella bostaden som kan sökas av alla.

Nycklar

Mitt hyresavtal träder snart i kraft. Var och när får jag nycklarna till bostaden?

Flyttdagen är hyresavtalets startdatum, om inte startdatumet infaller på ett veckoslut eller en helgdag. Då är flyttdagen den följande vardagen efter hyresavtalets startdatum. Du kan antingen byta nycklar direkt med den föregående hyresgästen eller hämta nycklarna på flyttdagen från AUS bostadskontor från och med kl. 12.

Om den föregående hyresgästen returnerat nycklarna redan före den officiella flyttdagen kan du få nycklarna tidigare. Du kan fråga bostadskontorets telefontjänst om läget.

Läs också de närmare anvisningarna om inflyttning.

Mitt hyresavtal går snart ut. När ska jag senast återlämna nycklarna? Kan jag ge nycklarna direkt till följande hyresgäst?

Nycklarna ska återlämnas till AUS bostadkontor senast på den officiella utflyttningsdagen (den första vardagen efter att hyresavtalet upphört). Följande hyresgäst har rätt att få bostaden till sitt förfogande kl. 12. Om du har flera nycklar till bostaden ska du återlämna åtminstone en av dem till bostadskontoret före kl. 12. Alla nycklar ska återlämnas under den officiella flyttningsdagen till AUS bostadskontor i Otnäs (med undantag av Jorddammsvägen 5).

När bostadskontoret är stängt kan nycklarna lämnas i brevinkastet på dörren mot Otsvängen, där det står: AYY Toimisto 11. När du återlämnar nycklarna ska du lägga dem i ett kuvert, sluta kuvertet och på kuvertet skriva ditt eget namn samt vilken bostad nycklarna hör till!

Du kan också byta nycklar direkt med den nya hyresgästen genom ett avtal om nyckelutbyte ( /asuminen/lomakepankki/). Läs avtalet noggrant innan du skriver under! Avtalet ska skickas till bostadskontoret senast på den officiella utflyttningsdagen, och ansvaret ligger på den hyresgäst som flyttar ut. Blanketten kan också skickas per e-post.

Läs också de närmare anvisningarna för utflyttning.

Vad ska jag göra om jag tappar en nyckel?

Borttappade nycklar ska anmälas till bostadskontoret med kontaktformuläret eller genom att fylla i en blankett på bostadskontoret (med undantag av nycklar till Jorddammsvägen 5). För borttappade nycklar debiteras kostnaderna för att låta göra nya nycklar (år 2018 35 €/nyckel). AUS skickar fakturan för den borttappade nyckeln till hyresgästen. Om hyresgästen när hyresavtalet går ut returnerar färre nycklar än det antal som överlämnats av AUS dras kostnaderna för nya nycklar av från den hyressäkerhet som hyresgästen betalat.

Alla nycklar som beställts för att ersätta borttappade nycklar hämtas från AUS bostadskontor i Otnäs. AUS meddelar hyresgästen när den nya nyckeln anlänt och kan hämtas.

Vad är ”emännän avain”?

Till vissa bostäder hör en nyckel som öppnar dörrarna till de gemensamma lokalerna, såsom tvättstugan eller förråden. Den här nyckeln kan inte öppna dörrarna till bostäder.

Jag har låst ut mig ur min bostad. Hur får jag en extranyckel? Hur beställer jag låssmed som kan öppna dörren?

Bostadskontoret har extranycklar till de flesta AUS-bostäder. Nycklarna kan lånas under bostadskontorets öppettider (med undantag av bostäder på Jorddammsvägen 5). Under övriga tider eller när extranyckel saknas kan byggnadens fastighetsservice öppna dörren. Kontaktuppgifterna finns på webbplatsen AYY Living eller på trappuppgångens anslagstavla där det också borde finnas en prislista för servicen. Om fastigheten har en slottsvärd finns också den personens kontaktuppgifter i Living. Du kan fråga slottsvärden om hen kan öppna dörren med en universalnyckel. Beakta att slottsvärdarna är frivilliga som inte alltid har möjlighet att komma och öppna dörren eller svara i telefon.

Kan jag få nyckeln till min bostad utanför bostadskontorets öppettider?

Tyvärr inte. Om du inte kan komma till bostadkontoret under öppettiderna kan du till exempel ge någon annan en fullmakt att hämta nycklarna för din räkning.

Kan jag ge någon annan fullmakt att hämta mina nycklar?

Vem som helst som hyresgästen väljer kan hämta bostadens nycklar för hyresgästens räkning om personen i fråga har en fullmakt. Det enklaste sättet är att fylla i AUS fullmaktsmall för hämtning av nycklar. Fullmaktsblanketten finns i blankettbanken.

Jag är på väg att flytta ut ur en kompis-/familjebostad. Vad ska jag göra med min egen nyckel?

Reglerna är desamma som vid andra utflyttningar. Den hyresgäst som flyttar ut ska antingen lämna tillbaka sin egen nyckel till bostadskontoret eller göra ett nyckelutbyte med den nya hyresgästen eller den hyresgäst som stannar i bostaden. Då bevisar avtalet om nyckelutbyte att bostadens hyresgäster har samma antal nycklar när det nya avtalet träder i kraft som under det tidigare hyresavtalet som gällt den utflyttande hyresgästen. Läs också de närmare anvisningarna för utflyttning.

Hur många nycklar kan jag få till min bostad?

Tumregeln är en nyckel per hyresgäst + en extranyckel. Till exempel ett hushåll med två personer får 3 nycklar.

Hyra och säkerhet

Jag har inte fått någon faktura för hyran och/eller säkerheten. Vad gör jag?

Du behöver inte fundera på betalningen av den första hyran och säkerheten förrän fakturorna anländer. Fakturorna för hyran och säkerheten i anslutning till ett nytt hyresavtal kan i vissa fall skickas först kort innan avtalet träder i kraft beroende på anhopningen av ärenden just den månaden. Fakturorna skickas alltid per e-post, så se till att kontrollera den e-postadress du uppgett i Domo.

Betalningsuppgifterna förblir desamma varje månad, så om du vill kan du betala hyran på förhand.

Jag flyttar från en AUS-bostad till en annan. Måste jag betala hyressäkerhet på nytt?

I regel överförs hyressäkerheten till den nya bostaden också om bostaden hör till ett annat fastighetsbolag. På hyresgästens begäran kan säkerheten alltid överföras till den nya bostaden.

När får jag tillbaka hyressäkerheten?

Målet är att säkerheten ska återbetalas senast i mitten av månaden efter att avtalet upphört.

Jag glömde betala min hyra i tid. Måste jag betala dröjsmålsränta?

Nej. Du får först en betalningspåminnelse som inte orsakar någon extra kostnad. Om du inte betalar efter påminnelsen får du en anmärkning med en avgift på 5,00 euro.

Min lön betalas ut den 15:e i månaden. Kan jag betala hyran först då?

Hyrans förfallodag är förhandlingsbar. Du kan kontakta kassören Arja Haverinen eller fastighetssekreteraren Saila Mertsalmi beroende på vem som skickar dina fakturor.

Jag har svårigheter med att betala hyran. Vad gör jag?

Vid betalningssvårigheter lönar det sig att frimodigt kontakta kassören Arja Haverinen eller fastighetssekreteraren Saila Mertsalmi beroende på vem som skickar dina fakturor. Det går att göra upp en betalningsplan för att undvika problem såsom indrivning, betalningsanmärkningar eller i värsta fall vräkning.

Jag tänker hyra ut min bostad i andra hand. Betalar andrahandshyresgästen hyran direkt till AUS eller till mig?

Hyresansvaret gentemot AUS ligger alltid på den egentliga hyresgästen och övergår inte till andrahandshyresgästen. Därför rekommenderar vi ett arrangemang där andrahandshyresgästen betalar hyran till dig och du i din tur till AUS. På det här sättet kan du övervaka att inga betalningar försummas, och du kan ta itu med eventuella problem i tid. Detsamma gäller underuthyrning.

Är den hyra som uppges i Domo hyran för hela lägenheten eller hyran per hyresgäst?

Det belopp som uppges är alltid hyran för hela bostaden. Om bostaden hyrs ut till endast en person betalar den personen hyran ensam (till exempel studentrum). Om flera hyresgäster delar på bostaden betalar de hela hyran tillsammans. Till exempel i en kompisbostad för två personer betalar var och en exakt halva hyran.

Vad är graderad hyra?

Hyran för bostäderna bestäms enligt den graderade bostadsytan, vilket inte alltid motsvarar bostadens fysiska yta. Den graderade hyran är alltså den hyra som betalas för bostaden och baseras på den graderade bostadsytan.

Hur vet jag om min hyra höjs?

Hyresförhöjningarna träder i kraft den 1 mars varje år, men förhöjningar görs inte varje år och inte i alla fastigheter. Förhöjningar meddelas i december det föregående året genom Domo, och meddelandet om förhöjningen kan bekräftas som godkänt i Domo. Om hyran inte höjs skickas inget separat meddelande.

När ska jag senast betala den första hyran för min nya bostad och hyressäkerheten?

Du behöver inte tänka på hyran förrän du fått fakturorna. Den första hyran och säkerheten ska betalas senast på den förfallodag som anges på respektive faktura, vilket inte nödvändigtvis är den 6:e dagen i månaden liksom för de följande hyresfakturorna. Däremot bestäms förfallodagen för den första hyresfakturan och säkerhetsfakturan enligt den tidpunkt de skickas. Vissa månader skickas information om förlängda betalningstider med fakturorna, så det gäller att läsa meddelandena.

Kan jag betala hyran och säkerheten kontant eller med kort?

Ja. Särskilt betalningar som kommer från länder utanför EU har höga transaktionsavgifter, vilket gör det ändamålsenligare att betala kontant eller med kort. Du kan betala i AUS kassa. Öppettiderna kan du kontrollera här.

Uthyrning i andra hand och underuthyrning

Vilken är skillnaden mellan uthyrning i andra hand och underuthyrning?

Med ett hyresförhållande i andra hand avses att den person som hyrt en bostad av AUS (den primära hyresgästen) hyr ut sin egen andel av bostaden vidare till en eller flera egna hyresgäster (andrahandshyresgäster). Till exempel i en kompisbostad med två sovrum kan en av hyresgästerna hyra ut hälften av bostaden inklusive ett av sovrummen i andra hand. I det här exemplet flyttar alltså den primära hyresgästen ut under den tid bostaden hyrs ut i andra hand. De detaljerade reglerna och villkoren för uthyrning i andra hand finns här.

Underuthyrning betyder att den primära hyresgästen hyr ut en del av sin AUS-bostad till en underhyresgäst och själv bor kvar i bostaden. Underuthyrning påverkar inte boenderätten. Hyresvärden kan inte begränsa underuthyrning av bostaden så länge högst hälften av bostaden hyrs ut till en underhyresgäst. I en etta får man alltid bo med sin partner utan att AUS kan eller vill befatta sig med saken. Ett undantag är studentrum, som inte alls får hyras ut till underhyresgäster. En närmare beskrivning finns här.

Får jag hyra ut min bostad i andra hand?

Under sommarsäsongen (1.4–30.9) får en hyresgäst hyra ut sin AUS-bostad i andra hand till en person hen själv valt för en period på högst fyra (4) månader. Under sommarsäsongen får en hyresgäst sätta sin AUS bostad I andra hand av vad anledning som hälst. Under perioden från 1 oktober till 31 mars får en hyregäst hyra ut sin AUS-bostad i andra hand under värnpliktstjänstgöring och frivillig militärtjänstgöring, moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet, studier utomlands som ingår i en examen vid Aalto-universitetet eller JOO-studier i andra än närliggande kommuner, arbetspraktik utomlands arbetspraktik utomlands eller i en annan kommun än de närliggande som ingår i en examen vid Aalto-universitetet.

Om bostaden hyrs ut i andra hand till en AUS-medlem förbrukas inte huvudhyresgästens boenderätt.

Uthyrning i andra hand ska alltid anmälas på förhand i Domo.

Observera att andrahandshyresgästen själv måste registrera sig i Domo. På så sätt försäkrar vi oss om att AUS har rätt uppgifter om hyresgästen. Detta är nödvändigt både för den egentliga hyresgästens, andrahandshyresgästens och AUS rättsskydd.

OBS! Andrahandsuthyrning som strider mot reglerna är en grund för hävning av hyresavtalet. Den egentliga hyresgästen har fortfarande ansvaret för bostadens skick och för hyran. Hyran för bostaden får inte vara högre än vad den egentliga hyresgästen betalar. Närmare anvisningar om andrahandsuthyrning finns här.

Kan jag ha en underhyresgäst i min bostad?

Endast i studentrum är underhyresgäster förbjudna. Underhyresgäster ska alltid anmälas i Domo. Läs också information om vidareuthyrning av AUS bostäder.

Kan AUS söka en andrahandshyresgäst för min bostad?

Nej. Det är alltid den primära hyresgästen som ansvarar för att hitta en andrahandshyresgäst. Det lönar sig att välja personen noga för att förebygga eventuella problem.

Vilka kan vara andrahandshyresgäster i AUS bostäder? Vilka kan vara underhyresgäster?

Andrahands- eller underhyresgäster behöver inte ha boenderätt eller vara medlemmar i AUS. Observera att det finns vissa villkor för uthyrning i andra hand, och brott mot dessa villkor är en grund för hävning av hyresavtalet. Studentrum får inte alls hyras ut till underhyresgäster.

 

Kan AUS hjälpa mig med problem som beror på andrahandshyresgästen?

Uthyrning i andra hand är alltid ett hyresförhållande mellan den primära hyresgästen och andrahandshyresgästen, dvs. AUS är inte part i andrahandsuthyrningen. Det betyder att den primära hyresgästen bär ansvaret för uthyrningen i andra hand utan att befrias från sina förpliktelser gentemot hyresvärden, dvs. AUS. Det här betyder till exempel att den primära hyresgästen fortsättningsvis är skyldig att betala hyran till AUS och bär ansvaret för bostadens skick. Om andrahandshyresgästens handlingar utgör en grund för varning riktas varningen till bostadens primära hyresgäst, som i sin tur själv kan ge andrahandshyresgästen en varning.

AUS bostadskontor kan erbjuda råd och hjälp i problem som gäller uthyrningen i andra hand. Viktigast är ändå att förebygga problemen och börja med ett omsorgsfullt val av hyresgäst. Vid uthyrning i andra hand har den primära hyresgästen ställningen som hyresvärd i förhållande till andrahandshyresgästen, så det gäller att bekanta sig med situationen. AUS egna villkor för uthyrning i andra hand, Suomen vuokranantajats webbplats (på finska) och Vuokraturvas handbok för bostadsuthyrning är bra att sätta sig in i.

Uppsägning

Hur säger jag upp ett hyresavtal?

Hyresavtalet ska alltid sägas upp skriftligt. AUS hyresgäster ska alltid sköta uppsägningen genom Domo, utom när avtalet sägs upp innan det träder i kraft. Då kan uppsägningen meddelas till exempel genom att skicka e-post till bostadskontoret på adressen asuntotoimisto(at)ayy.fi.

Jag vill säga upp mitt avtal från och med den 30 november. När ska jag senast skicka meddelandet om uppsägning?

Hyresavtalet ska säga upp inom den månad som föregår flytten. Med andra ord, om du vill att avtalet avslutas den 30 november ska du säga upp bostaden senast den 31 oktober.

Jag har fått en hyresbostad på den privata marknaden men måste ta emot den redan nästa månad. Kan jag säga upp min AUS-bostad utan uppsägningstid, för det är ju alltid kö till AUS bostäder?

Det är tyvärr inte möjligt. AUS måste hålla fast vid den uppsägningstid på en månad som anges i hyresavtalen. Uppsägningstiden på en månad baserar sig på lagen om hyra av bostadslägenhet och är i praktiken den kortaste tid inom vilken AUS kan säkerställa en uthyrning till följande hyresgäst utan att bostaden behöver stå tom. Tomgången orsakar hyresförluster som i sin tur direkt höjer hyrorna för alla AUS övriga hyresgäster. AUS övriga hyresgäster kan inte förväntas bära risken för den här flexibiliteten. För att alla ska behandlas jämlikt måste vi alltså hålla fast vid uppsägningstiden på en månad även om den för en enskild studerande kan kännas oskälig.

Om bostadens följande hyresgäst är intresserad av att flytta redan innan hyresavtalet träder i kraft kan bostaden hyras ut i andra hand till den personen för den sista månaden eller för en del av den. Den utflyttande hyresgästen bär ändå hyresansvaret tills avtalet upphör.

Domo skickar mig dagligen en e-postpåminnelse om att bekräfta uppsägningsmeddelandet, men jag vet ännu inte när jag vill flytta ut. Kan jag ändra avtalets slutdatum trots att jag bekräftat uppsägningen?

Enligt lagen om hyra av bostadslägenhet ska uppsägningen ske bevisligen. Hyresvärden ska alltså begära en mottagningsbekräftelse av hyresgästen, men detta utesluter dock inte hyresgästens möjlighet att säga upp avtalet tidigare. Bekräfta alltså att du tagit emot uppsägningsmeddelandet i tid även om du ännu inte är säker på om du vill bo i bostaden ända fram till slutdatumet enligt uppsägningsmeddelandet.

Vårt gemensamma hyresavtal har sagts upp eftersom min rumskamrat flyttar ut. Vilka alternativ har jag i den här situationen?

Detaljerade anvisningar för just sådana situationer finns här. I korthet har du tre alternativ:

 1. Du kan godkänna uppsägningsmeddelandet, vilket betyder att du också själv vill säga upp hyresavtalet för bostaden för din egen del. Ditt eget och rumskamratens hyresavtal upphör då samtidigt och ni flyttar båda ut ur bostaden.
 2. Om du förkastar uppsägningsmeddelandet betyder det att du vill bo kvar i bostaden. Då skapas ett nytt hyresavtal för dig och den utflyttande hyresgästen stryks ur avtalet. Om du då blir kvar som enda huvudhyresgäst i bostaden, om du och din rumskamrat alltså är de enda som delat på bostaden, säger AUS upp detta nya hyresavtal i enlighet med 22 § i reglementet för boende och med en uppsägningstid enligt lagen om hyra av bostadslägenhet (3 månader om hyresavtalet med din rumskamrat gällde mindre än ett år, och 6 månader om avtalet gällde minst ett år). I annat fall kan du bo kvar som vanligt.
 3. Du kan låta bli att bekräfta uppsägningsmeddelandet eftersom du tänker göra ett kompisbyte omedelbart när den nuvarande rumskamraten flyttar ut. Närmare anvisningar och villkor gällande kompisbyte finns här.

OBS! Om ditt hyresavtal gäller en bostad som kan sökas av alla, dvs. din boenderätt är bostadsspecifik och gäller i tre år, kan du stanna i bostaden också ensam tills din boenderätt upphör. Då ska du förkasta uppsägningsmeddelandet i Domo.

Jag blev erbjuden att flytta till en annan AUS-bostad med mindre än en månads varsel. Kan jag säga upp mitt nuvarande hyresavtal med uppsägningstid på mindre än en månad för att undvika att betala dubbel hyra?

När AUS erbjuder en flyttning från en AUS-bostad till en annan behöver hyresgästen inte betala dubbel hyra så länge hen bekräftar det automatiska uppsägningsmeddelandet från Domo i tid. Annars hinner AUS inte erbjuda den nuvarande bostaden till en ny hyresgäst, vilket innebär hyresförlust för AUS. När en hyresgäst hos AUS undertecknar ett hyresavtal för en annan AUS-bostad skapar Domo automatiskt ett uppsägningsmeddelande för den nuvarande AUS-bostaden så att inte hyresavtalen överlappar varandra.

Kan hyresförhållandets slutdatum vara ett annat datum än den sista dagen i månaden?

Nej. Hyresgästen kan visserligen flytta ut ur bostaden redan innan det officiella utflyttningsdatumet (den första vardagen i månaden som följer på hyresavtalets slutdatum), men skyldigheten att betala hyra kvarstår tills avtalet upphör.

Mitt hyresavtal upphör den sista dagen i månaden. När ska jag flytta ut ur min bostad?

Den officiella flyttdagen är alltid den första vardagen i den månad som följer på hyresavtalets slutdatum. Om avtalet till exempel upphör torsdagen den 31 augusti är den officiella flyttdagen fredagen den 1 september. Om den sista dagen i månaden är en fredag är den första vardagen i följande månad måndagen.

Följande hyresgäst har rätt att få bostaden till sitt förfogande på flyttdagen kl. 12. Om du har flera nycklar till bostaden ska du återlämna åtminstone en av dem till bostadskontoret före kl. 12. Kl. 12 ska bostaden vara i ett sådant skick att den nya hyresgästen kan börja flytta in. Då ska bostaden alltså vara städad och det ska finnas tillräckligt med utrymme för både in- och utflyttningstrafiken. Läs också de närmare anvisningarna för utflyttning.

Mitt hyresavtal har sagts upp på grund av att boenderätten upphör. Finns det någon möjlighet för mitt att bo kvar längre?

En hyresgäst kan bo kvar i sin nuvarande bostad efter att boenderätten upphört i följande fall:

 1. Hyresgästen beviljas på begäran förlängd boenderätt. Begäran görs till bostadskommittén.
 2. Hyresgästen beviljas uppskov av flyttdagen. Uppskov på mindre än ett halvt år kan begäras direkt hos bostadskontoret och uppskov på mer än ett halvt år hos bostadskommittén. Flyttdagen kan skjutas upp med maximalt ett år.
 3. Hyresgästen bor i en bostad som kan sökas av alla och som ingen köar för. Dessutom är hyresgästen fortsättningsvis studerande eller forskarstuderande.

En förlängning av boenderätten enligt alternativ 1 är möjlig om den sökandes studier bevisligen fördröjts på grund av sjukdom eller något annat synnerligen vägande skäl. Förlängd boenderätt ska alltid begäras hos bostadskommittén. Dessutom kan styrelsemedlemmar i Aalto-universitetets studentkår beviljas längre boenderätt för det år de sitter i styrelsen.

Alternativ 2 dvs. uppskjuten flyttdag kan avtalas med hyresgästen om hen annars tvingas skaffa en ny bostad för en oskäligt kort tid till exempel på grund av flytt till annan ort eller färdigställande av egen bostad, eller att hyresgästen kan uppvisa andra synnerligen vägande skäl för att skjuta upp datumet för flytten. Datumet för flytten kan skjutas upp i högst ett (1) år.

OBS! Alla studerande kan ansöka om bostäder som kan sökas av alla. När AUS ursprungliga boenderätt löper ut är det alltså möjligt att för en period på tre år flytta till en bostad som kan sökas av alla.

När skickar AUS mig ett uppsägningsmeddelande på grund av att boenderätten upphör?

AUS kan i egenskap av hyresvärd säga upp ett hyresavtal endast med de uppsägningstider som föreskrivs i lagen om hyra av bostadslägenhet. Om avtalet omedelbart innan uppsägningen gällt oavbrutet i mindre än ett år är uppsägningstiden tre kalendermånader, och om avtalet gällt i minst ett år är uppsägningstiden sex kalendermånader. Uppsägningsmeddelandet ska alltså skickas minst tre eller sex kalendermånader innan boenderätten upphör.