AYY:n asunnon jälleenvuokraaminen – tarkat säännöt

Jälleenvuokrausta koskevat tarkat säännöt selityksineen

AYY:n asumisen ohjesäännöstä (voimassa 1.3.2018 alkaen) IV-luku, 13§. Säännöt kursivoituna, selitykset sisennettynä.

Vuokralainen saa jälleenvuokrata asuntonsa määräajaksi oman vuokrasopimuksensa mukaisin vuokraehdoin ja -maksuin, niistä itse vastuussa ollen, seuraavin edellytyksin:

Asunnon saa jälleenvuokrata oman vuokrasopimuksensa mukaisin vuokraehdoin ja –maksuin. Itse maksamaansa korkeampaa vuokraa jälleenvuokralaiselta siis EI saa pyytää.

§ itse valitsemalleen henkilölle enintään neljäksi (4) kuukaudeksi aikavälillä 1.4. – 30.9.

Kesäksi asunnon saa jälleenvuokrata täysin kenelle haluaa ja mistä syystä tahansa. Tällöinkin tulee muistaa hoitaa jälleenvuokrauksen sopimukset ja ilmoitukset hyvissä ajoin asuntotoimiston kanssa, jotta jälleenvuokraus on sääntöjen mukainen.

§ mikäli vuokralainen esittää asuntotoimistolle todistuksen Aalto-yliopiston tutkintoon sisältyvästä opiskelusta ulkomailla tai kohdassa 12§ määriteltyjen lähikuntien ulkopuolella, Aalto-yliopiston tutkintoon sisältyvästä työharjoittelusta ulkomailla tai kohdassa 12§ määriteltyjen lähikuntien ulkopuolella, tai asevelvollisuuden tai vapaaehtoisen asepalveluksen suorittamisesta, voi hän vuokrata asuntonsa itse valitsemalleen henkilölle enintään kahdentoista (12) kuukauden ajaksi. Mikäli asunto jälleenvuokrataan AYY:n jäsenelle, jälleenvuokraaminen ei kuluta päävuokralaisen asumisoikeusaikaa.

Asunnon saa jälleenvuokrata enintään vuoden ajaksi, vaikka opiskelut muualla tai muu perusteena oleva syy kestäisi kauemminkin. Asunnon saa jälleenvuokrata kenelle tahansa, mutta asumisoikeuteen saa hyvitystä vain, jos asunto on jälleenvuokrattu toiselle AYY:n jäsenelle.

§ asuntotoimikunnan päätöksellä poikkeustapauksessa myös ylioppilaskunnan jäsenistöön kuuluvalle yhden kerran yhtä vuotta pitemmäksikin ulkomailla oleskelun ajaksi pätevät perustelut toimenpiteelle esitettyään.

Hakemukset pidemmästä jälleenvuokra-ajasta toimitetaan kirjallisesti liitteineen AYY:n asuntotoimistoon (sähköpostilla asuntotoimisto@ayy.fi).

Jälleenvuokrauksesta on ilmoitettava kirjallisesti asuntotoimistolle viimeistään yhtä (1) kokonaista kalenterikuukautta ennen jälleenvuokrauksen alkua. Jälleenvuokraajan on toimitettava kopio jälleenvuokraussopimuksesta asuntotoimistolle ennen jälleenvuokrasuhteen alkua. Jälleenvuokrauksen päätyttyä palautuu päävuokralaisen vuokrasuhde samaan asuntoon ja hänen asumisoikeusaikansa katsotaan kuluneen myös jälleenvuokrauksen kestäessä.

Jälleenvuokrauksesta on aina sovittava erikseen asuntotoimiston kanssa. AYY:n sääntöjen lisäksi myös laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta velvoittaa ensivuokralaisen aina ilmoittamaan jälleenvuokrauksesta vuokranantajalle. Ilmoitus jälleenvuokrauksesta on toimitettava kirjallisesti kuukautta ennen jälleenvuokrauksen alkamista. Jälleenvuokraussopimus tehdään Domossa.

Jos ilmoitusta ja kopiota jälleenvuokrauksesta ei ole toimitettu asuntotoimistoon ja jälleenvuokraus paljastuu, seurauksena on vuokrasopimuksen välitön purkaminen.

Asunnon jälleenvuokraus muissa kuin edellä mainituissa tilanteissa ja muutoin kuin edellä mainitulla menettelyllä johtaa vuokrasopimuksen purkamiseen.