Asumisoikeus

Asuntoja vuokrataan vain ylioppilaskunnan jäsenille, joilla on asunnontarve.

Asumisoikeus edellyttää opiskelua ja on siten luonteeltaan tilapäistä. Asumisoikeuden täyttyminen ratkaistaan hakemuslomakkeessa ilmoitettujen tietojen ja liitteiden, mahdollisten lisäselvityspyyntöjen sekä opintopistekertymän perusteella.

Asumisoikeusaika ylioppilaskunnan asunnossa on yliopiston kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valitulle yhteensä enintään viisi (5) vuotta opintojen aloittamisvuoden lukukauden alusta lähtien ja pelkästään maisteriohjelmaan valitulle yhteensä enintään kaksi (2) vuotta opintojen aloittamisvuoden lukukauden alusta lähtien, sisältäen AHVL:n mukaisen irtisanomisajan. Lapsiperheille myönnetään asumisoikeusaikaa kaksi (2) vuotta lisää.

Ylioppilaskunnan jäsenen valmistuttua maisteriohjelmasta tai lopettaessa päätoimisen opiskelun kandidaatin tai maisterin tutkintoon hänet irtisanotaan huolimatta siitä, kuinka pitkään hän on ylioppilaskunnan asunnoissa yhteensä asunut. Asumisoikeusajassa tulee erityisesti huomioida viiden vuoden tarkoittavan viittä vuotta opintojen alusta lähtien, riippumatta siitä asuuko ylioppilaskunnan asunnossa, tai ei. Viidennen opiskeluvuoden jälkeen oikeus asua ylioppilaskunnan asunnossa päättyy.

Asumisoikeusaika ei kulu, mikäli henkilö ei asu ylioppilaskunnan asunnossa ja on ilmoittautunut poissaolevaksi Aalto-yliopistossa. Henkilön asumisoikeusaikaa voidaan myös jatkaa vaihto-opiskeluiden ja ulkomailla tapahtuvan työharjoittelun perusteella. Katso täältä lisää ohjeita asumisoikeuden jatkamiseksi vaihdon perusteella!

AYY:n asunnoissa asuvien asumisoikeuden tarkastaminen

Asumisoikeuden jatkaminen vaatii vähintään 18 opintopisteen suorittamista Aalto-yliopistossa lukuvuosittain. Asuntotoimistolla on oikeus tarkastaa vuokralaisen asumisoikeuden voimassaolon edellytysten täyttyminen. Vuokralainen sitoutuu vuosittain ja muulloinkin asuntotoimiston pyynnöstä antamaan asuntotoimistolle tiedot asumisoikeuteen vaikuttavista seikoista asumisoikeuden tarkistamista varten.

Asumisoikeuden tarkistamisen yhteydessä asuntotoimikunta tai asuntotoimisto voi sanoa vuokrasopimuksen irti AHVL:n mukaisin irtisanomisajoin vuokralaisen kanssa erityisesti, mikäli:

1. vuokralainen on valmistunut tai keskeyttänyt opintonsa Aalto-yliopistossa;
2. vuokralainen ei ole enää ylioppilaskunnan jäsen;
3. asumisoikeuden määräajat täyttyvät;
4. vuokralainen ei ole suorittanut kahdeksaatoista (18) opintopistettä Aalto-yliopistossa edellisenä lukuvuotena ylioppilaskunnan asuinkohteen asukkaana
5. vuokralainen ei asumisoikeuden tarkistuksen yhteydessä anna asuntotoimistolle asumisoikeuden tarkistamiseksi välttämättömiä tietoja.