Teekkarikylän järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia AYY:n asunnoissa Teekkari­kylässä asuvia ja ovat voimassa toistaiseksi.

1 § Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä vuokrasopimus, Aalto-yliopiston ylioppilas­kunnan (AYY) muut määräykset ja ohjeet, yleiset lait ja asetuk­set ja järjestyslaki määräävät, noudatetaan AYY:n Teekkariky­lässä omistamissa rakennuksissa sekä niiden läheisyydessä näitä järjestyssääntöjä. Näissä säännöissä kyläsenaatilla tarkoitetaan AYY:n kyläsenaattia.

2§ Järjestysmääräysten rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorva­usvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen. Jos asukas on saanut kaksi kirjallista varoitusta, voidaan hänen vuokrasopi­muksensa purkaa.

3 § Yleiset järjestystä koskevat määräykset

Teekkarikylässä on käyttäydyttävä siten, että asukkaiden asu­misviihtyvyyttä ei kohtuuttomasti huononneta. Tilojen käyttä­jien on huolehdittava siitä, että heidän vieraansa noudattavat näiden järjestyssääntöjen määräyksiä.

4 § Yörauha

Arkisin kello 23–07 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä 00–09 välisenä aikana on laulu, soitto, kovaääninen tv:n, radion, ste­reoiden ynnä muiden vastaavien käyttö ja kaikenlainen muu melun aiheuttaminen kiellettyä, pois lukien oikeaoppisesti suo­ritettu teekkarihymni. Mikäli kysymys on satunnaisesta häiriös­tä, jonka syntymistä ei voida välttää, on asiasta riittävän ajoissa etukäteen sovittava niiden asukkaiden kanssa, joita häiriö tulisi koskemaan.

5 § Tiloista huolehtiminen

Tilojen käyttäjien tulee huolellisesti hoitaa tiloja, ja tilan käyttä­jä on korvausvelvollinen luonnollisen kulumisen ylittävästä va­hingosta. Asuntojen yhteisissä tiloissa tapahtuneesta vahingosta ovat solun asukkaat yhteisvastuullisesti korvausvelvollisia, ellei vahinkoon syyllistynyttä saada selville. Vesivuodoista, muista johtovaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava rakennusmestarille tai huoltoyhtiölle. Jos joku rikkoo kalusteita tai ikkunoita tai muuten vahingoittaa AYY:n asuntoloita, on hän velvollinen ilmoittamaan tekemäs­tään vahingosta asuntotoimistoon. Jos joku huomaa edellä mai­nittua vahinkoa tehtävän, hän ilmoittakoon vahingosta ja sen tekijästä asuntotoimistoon. Ellei vahingon tekijä ilmoita teos­taan välittömästi asuntotoimistoon, asuntotoimikunta antakoon hänelle varoituksen.

6 § Ongelmajätteet

Viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen. Ongelmajät­teet tulee toimittaa kierrätysohjeiden mukaisesti asianmukaisiin paikkoihin.

7 § Vaarallisten aineiden säilytys

Vaarallisten aineiden säilyttämisessä tulee noudattaa räjähdease­tuksia ja lakeja.

8 § Kotieläimet

Soluasunnoissa on muiden kuin akvaariossa pidettävien koti­eläinten pito kielletty. Muissa kuin soluasunnoissa kotieläimien pitäminen on sallittua seuraavin ehdoin. Rakennusten ulkopuo­lella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häi­ritä asukkaita. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkialueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Kotieläimet eivät saa liata rakennuksia tai piha-alueita. Eläimen ulkoiluttaja on velvollinen siivoamaan aiheutuneen sotkun välittömästi.

9 § Huoneiston remontoiminen

Huoneistoa ei saa remontoida eikä siellä saa tehdä rakenteiden muutostöitä ilman rakennusmestarin lupaa.

10 § Asuntoloiden siivous

Asukkaat eivät saa haitata asuntoloiden normaalia siivoustoi­mintaa. Asukkaan aiheuttamasta ylimääräisestä siivoustyöstä on AYY oikeutettu perimään aiheutuneet kustannukset asukkaalta.

11 § Huoltotoimet asunnossa

Mikäli huoneiston huolto- ja kunnossapitotoimet sitä vaativat, on AYY:n asuntoloiden hallinnon valtuuttamilla henkilöillä oi­keus päästä asukkaan huoneistoon. Oikeutta käyttävän tahon on mahdollisuuksien mukaan sovittava asiasta etukäteen asukkaan kanssa.

12 § Ovien lukitseminen

Ovet, mukaan lukien porrashuoneiden ovat, on pidettävä lukit­tuna ja niistä kuljettaessa on käyttäjän huolehdittava siitä, että ovet pysyvät lukossa.

13 § Tomuttaminen ja tuuletus

Mattojen tomuttaminen ja vuodevaatteiden puisteleminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Tomutta­minen on sallittua yörauhan ulkopuolella. Huoneistokohtaisilla parvekkeilla on sallittu ainoastaan liinavaatteiden tuuletus ja pukimien harjaaminen kaiteiden sisäpuolella. Huoneistoja ei saa tuulettaa porrashuoneisiin.

14 § Kellarien säilytystilat

Asukkaille on varattu säilytystilaa, jonka käytöstä määrätään talokohtaisesti erikseen. Asukkaan on merkittävä käyttämänsä säilytystila AYY:n hyväksymällä lapulla, jossa on asukkaan nimi, osoite sekä kuluva vuosi. Lappu on päivitettävä aina tam­mikuun loppuun mennessä. AYY:llä on oikeus poistaa varastoti­lojen käytäville jätetyt tavarat sekä tyhjentää merkitsemättömät säilytystilat.

Tulenarkojen nesteiden ja kaasujen säilytys kellaritiloissa on ehdottomasti kielletty. Kellarikäytävät on paloturvallisuuden vuoksi pidettävä tyhjinä.

15 § Ajoneuvojen pysäköinti

Ajoneuvojen pysäköinti on sallittu vain merkityille pysäköin­tipaikoille. Ajoneuvojen pitkäaikainen seisottaminen Teekkari­kylän alueella on kiellettyä. Teekkarikylän asukas voi vuokrata asuntotoimistosta numeroidun pysäköintipaikan itselleen. Luvaton pysäköinti numeroidulla pysäköintipaikalla on kiellet­ty. Pysäköintipaikan vuokrattuaan asukkaalla on lupa merkitä vuokraamansa paikka haluamallaan tavalla paikan numeroa kui­tenkaan peittämättä. Merkintä on poistettava pysäköintipaikan vuokrasuhteen päätyttyä.

Polkupyörät ja vastaavat liikuntavälineet on sijoitettava niille varattuihin paikkoihin.

16 § Grillaaminen

Parvekkeilla grillaaminen muilla kuin sähkögrilleillä on haju­haittojen vuoksi kiellettyä. Huoneistoissa, joissa on oma piha, voi grillata muillakin kuin sähkögrilleillä. Tällöin grillauksen tulee tapahtua etäällä talosta, jotta hajuhaittoja ei tule yläkerrok­sien huoneistoihin.

17 § Yhteiset tilat ja piha-alueet

Rakennusten yhteiset tilat ja piha-alueet on pidettävä siisteinä. Jätteet on kuljetettava kierrätysohjeita noudattaen niille varattui­hin säiliöihin. Urheiluvälineiden, leikkikalujen, lastenrattaiden ja muiden vastaavien tavaroiden säilyttäminen porraskäytävissä ja muissa yhteisissä tiloissa on kiellettyä, ellei säilytystä ole erikseen sallittu.

18 § Tupakointi

Tupakointi on kiellettyä sisätiloissa mukaan lukien huoneistot ja porrashuoneet. Myös parvekkeella tai ulkona tupakoitaessa tupakoitsijan on huolehdittava, ettei haju eikä savu leviä yleisiin tiloihin tai asuinhuoneisiin. Parvekkeilla, joissa on ilmanvaihto­kone, on tupakointi kokonaan kielletty.

19 § Muutokset järjestyssääntöihin

Muutokset näihin sääntöihin tekee kampusjaosto.