AYY:n asuntojen yleiset järjestyssäännöt

1 § Soveltamisala

Sen lisäksi, mitä vuokrasopimus, Aalto-yliopiston ylioppilas­kunnan (AYY) muut määräykset ja ohjeet, yleiset lait ja asetukset ja järjestyslaki määräävät, noudatetaan AYY:n omistamissa rakennuksissa sekä niiden läheisyydessä näitä järjestyssääntöjä.

Järjestyssäännöt koskevat kaikkia AYY:n asunnoissa asuvia ja ovat voimassa toistaiseksi. AYY:n Teekkarikylässä sijaitsevissa asunnoissa sovelletaan kuitenkin Teekkarikylän järjestyssääntöjä.

2§ Järjestysmääräysten rikkominen

Järjestyssääntöjen rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden tai vuokrasopimuksen purkamisen. Jos asukas on saanut kirjallisen varoituksen, voidaan hänen vuokrasopimuksensa purkaa.

3 § Yleiset järjestystä koskevat määräykset

AYY:n omistamissa rakennuksissa on käyttäydyttävä siten, että asukkaiden asu­misviihtyvyyttä ei kohtuuttomasti huononneta. Tilojen käyttäjien on huolehdittava siitä, että heidän vieraansa noudattavat näiden järjestyssääntöjen määräyksiä.Kohtuuttoman melun tai muun häiriön aiheuttaminen on kiellettyä mihin tahansa aikaan päivästä.

4 § Yörauha

Arkisin kello 22–07 ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä 23–09 välisenä aikana on laulu, soitto, kovaääninen tv:n, radion, stereoiden ynnä muiden vastaavien käyttö ja kaikenlainen muu melun aiheuttaminen erityisen kiellettyä. Mikäli kysymys on satunnaisesta häiriöstä, jonka syntymistä ei voida välttää, on asiasta riittävän ajoissa etukäteen sovittava niiden asukkaiden kanssa, joita häiriö tulisi koskemaan.

5 § Tiloista huolehtiminen

Tilojen käyttäjien tulee huolellisesti hoitaa tiloja, ja tilan käyttäjä on korvausvelvollinen luonnollisen kulumisen ylittävästä vahingosta. Asuntojen yhteisissä tiloissa tapahtuneesta vahingosta ovat solun asukkaat yhteisvastuullisesti korvausvelvollisia, ellei vahinkoon syyllistynyttä saada selville. Vesivuodoista, muista johtovaurioista ja rakenteesta johtuvista sisäpuolisista vioista on viipymättä ilmoitettava rakennusmestarille tai huoltoyhtiölle. Jos joku rikkoo kalusteita tai ikkunoita tai muuten vahingoittaa AYY:n asuntoloita, on hän velvollinen ilmoittamaan tekemästään vahingosta AYY:n asuntotoimistoon. Jos joku huomaa edellä mainittua vahinkoa tehtävän, hän ilmoittakoon vahingosta ja sen tekijästä asuntotoimistoon. Ellei vahingon tekijä ilmoita teostaan välittömästi asuntotoimistoon, asuntotoimikunta voi antaa hänelle varoituksen.

6 § Ongelmajätteet

Viemäreihin ei saa kaataa tai päästää jätteitä, jotka saattavat aiheuttaa niiden tukkeutumisen tai vaurioitumisen. Ongelmajätteet tulee toimittaa kierrätysohjeiden mukaisesti asianmukaisiin paikkoihin.

7 § Vaarallisten aineiden säilytys

Vaarallisten aineiden säilyttämisessä tulee noudattaa räjähdeasetuksia ja lakeja.

8 § Kotieläimet

Soluasunnoissa on muiden kuin akvaariossa pidettävien kotieläinten pito kielletty. Muissa kuin soluasunnoissa kotieläimien pitäminen on sallittua seuraavin ehdoin. Rakennusten ulkopuolella kotieläimet on pidettävä kytkettyinä, eivätkä ne saa häiritä asukkaita. Kotieläinten ulkoiluttaminen on kielletty lasten leikkialueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Kotieläimet eivät saa liata rakennuksia tai piha-alueita. Eläimen ulkoiluttaja on velvollinen siivoamaan aiheutuneen sotkun välittömästi.

9 § Huoneiston remontoiminen

Huoneistoa ei saa remontoida eikä siellä saa tehdä muutostöitä ilman rakennusmestarin lupaa.

10 § Asuntoloiden siivous

Asukkaat eivät saa haitata asuntoloiden normaalia siivoustoimintaa. Asukkaan aiheuttamasta ylimääräisestä siivoustyöstä on AYY oikeutettu perimään aiheutuneet kustannukset asukkaalta.

11 § Huoltotoimet asunnossa

Mikäli huoneiston huolto- ja kunnossapitotoimet sitä vaativat, on AYY:n asuntoloiden hallinnon valtuuttamilla henkilöillä oikeus päästä asukkaan huoneistoon. Oikeutta käyttävän tahon on mahdollisuuksien mukaan sovittava asiasta etukäteen asukkaan kanssa.

12 § Ovien lukitseminen

Ovet, mukaan lukien porrashuoneiden ovat, on pidettävä lukittuna ja niistä kuljettaessa on käyttäjän huolehdittava siitä, että ovet pysyvät lukossa.

13 § Tomuttaminen ja tuuletus

Mattojen tomuttaminen ja vuodevaatteiden puisteleminen on sallittu vain tähän tarkoitukseen varatuilla paikoilla. Tomuttaminen on sallittua yörauhan ulkopuolella. Huoneistokohtaisilla parvekkeilla on sallittu ainoastaan liinavaatteiden tuuletus ja pukimien harjaaminen kaiteiden sisäpuolella. Huoneistoja ei saa tuulettaa porrashuoneisiin.

14 § Kellarien säilytystilat

Asukkaille on varattu säilytystilaa, jonka käytöstä määrätään talokohtaisesti erikseen.

Tulenarkojen nesteiden ja kaasujen säilytys kellaritiloissa on ehdottomasti kielletty. Kellarikäytävät on paloturvallisuuden vuoksi pidettävä tyhjinä.

15 § Ajoneuvojen pysäköinti

Joidenkin talojen asukkaille on tarjolla pysäköintitilaa. Pysäköinnistä sovitaan talokohtaisesti erikseen.

Polkupyörät ja vastaavat liikuntavälineet on sijoitettava niille varattuihin paikkoihin.

16 § Grillaaminen

Parvekkeilla grillaaminen muilla kuin sähkögrilleillä on hajuhaittojen vuoksi kiellettyä. Huoneistoissa, joissa on oma piha, voi grillata muillakin kuin sähkögrilleillä. Tällöin grillauksen tulee tapahtua etäällä talosta, jotta hajuhaittoja ei tule yläkerroksien huoneistoihin.

17 § Yhteiset tilat ja piha-alueet

Rakennusten yhteiset tilat ja piha-alueet on pidettävä siisteinä. Jätteet on kuljetettava kierrätysohjeita noudattaen niille varattuihin säiliöihin. Urheiluvälineiden, leikkikalujen, lastenrattaiden ja muiden vastaavien tavaroiden säilyttäminen porraskäytävissä ja muissa yhteisissä tiloissa on kiellettyä, ellei säilytystä ole erikseen sallittu.

18 § Tupakointi

Tupakointi on kiellettyä sisätiloissa mukaan lukien huoneistot ja porrashuoneet. Myös parvekkeella tai ulkona tupakoitaessa tupakoitsijan on huolehdittava, ettei haju eikä savu leviä yleisiin tiloihin tai asuinhuoneisiin. Parvekkeilla, joissa on ilmanvaihtokone, on tupakointi kokonaan kielletty.

19 § Muutokset järjestyssääntöihin

Muutokset näihin sääntöihin tekee AYY:n asumissektori.