Tutkimukset

 

Mistä on vuoden opettajat tehty?

Tällä hetkellä on tekeillä kasvatustieteen gradu hyvästä opettajuudesta. Aineistona käytetään ehdotuksia ja nimityksiä vuoden opettajiksi AYY:ssa ja sen edeltäjissä.

Yhteyshenkilö: Koulutuspoliittinen sektori

”Tylsät ja huonot perinteet yleensä kuolevat pois”
Opiskelijaperinteet Aalto-yliopiston opiskelijoiden keskuudessa

Emi Maeda, Helsingin yliopisto

Folkloristiikka, Pro gradu -tutkielma, huhtikuu 2017

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten Aalto-yliopiston opiskelijat suhtautuvat opiskelijakulttuuriin ja -perinteisiin. Tutkimuksessa
selvitin, mitä perinteet tarkoittivat tutkittaville, mitä keskeisiä perinteitä tutkittavilla oli, mikä oli perinteiden rooli tutkittavien
yhteisössä, millaista kulttuuria tutkittavien perinteet ja perinnekäsitykset tukivat ja miten perinteitä ylläpidetään. Tutkimuksen
primääriaineisto oli 58:n vastauksen lomakeaineisto ja 19 asiantuntijahaastattelua. Aineistoon voi tutustua AYY:n arkistolla.

Tutkielma on ladattavissa täältä.

Verkkokyselytutkimuksesta monimuuttujamenetelmiin – Lukukausimaksukokeilu ja opiskelija-aines

Eija-Leena Koponen, Helsingin yliopisto

Tilastotieteen pro gradu -työ, huhtikuu 2012

Yhteistyössä AYY:n kanssa toteutettu tutkimus, joka käsittelee kansainvälisten opiskelijoiden suhtautumista lukukausimaksuihin, heidän taloudellista tilannettaan ja sosioekonomista taustaansa.

Tutkimusraportti kokonaisuudessaan

Kooste kyselyn tuloksista (pdf)