Lisää tietoa omaisuuskiistasta

Ylioppilaskunta on lakisääteinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on yliopistolain perusteella automaatiojäsenyys, jonka perusteena ovat tietyt julkisoikeudelliset tehtävät.

Ylioppilaskunnan erityiset julkisoikeudelliset tehtävät ovat hallinnon opiskelijaedustajien nimittäminen ja osallistuminen opiskelijoiden terveydenhuollon järjestämiseen. Näiden lisäksi ylioppilaskunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. Jälkimmäisten tehtävien toteuttamiseksi ylioppilaskunta tekee opiskelijoiden koulutus- ja sosiaalipoliittista edunvalvontaa ja järjestää vapaa-ajan toimintaa, mm. uusien opiskelijoiden vastaanoton, liikuntapalveluita ja erilaisia tapahtumia.

Ylioppilaskunnalla on julkisoikeudellisena yhteisönä velvollisuus kohdella kaikkia jäseniään tasavertaisesti, minkä vuoksi se ei voi siirtää vastuutaan edellä mainituista tehtävistä kokonaan eri alojen opiskelijoita enemmän tai vähemmän kattavasti edustaville yhdistyksille. Yhdistykset ovat tärkeä yhteistyökumppani ja resurssi, mutta ylioppilaskunnan on osaltaan toteutettava kaikkea toimintaansa kaikkia jäseniään tasavertaisesti kohdellen riippumatta siitä, kuuluvatko he erilaisiin yhdistyksiin. KY ry, TOKYO ry, Probba ry sekä teekkarikillat ja ruotsinkielinen osakunta TF jatkavat omaa arvokasta toimintaansa, mikä ei kuitenkaan anna ylioppilaskunnalle vaihtoehtoa jättää tehtäviään hoitamatta.

Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan (KY-ylioppilaskunta) tekemät lahjoitukset heikensivät merkittävästi uuden ylioppilaskunnan toimintaedellytyksiä ja siirsivät merkittävän osan omaisuudestaan julkisoikeudellisen ylioppilaskunnan ulkopuolelle.  Tehdyt lahjoitukset ovat osaltaan sementoineet ja heikentäneet olennaisesti koko Aalto-yliopiston yhteisön rakentumista kestävälle pohjalle.

KY-ylioppilaskunnan lahjoitus KY-säätiölle ja -yhdistykselle sisälsi sen omaisuuden tuottavimmat osat: pääosan arvopapereista sekä ylioppilaskunnan omistamat sijoituskiinteistöt. KY-ylioppilaskunnalta siirtyi jatkajalleen AYY:lle 5.6 miljoonaa euroa sijoitusomaisuutta sekä opiskelija-asunnot (804 kpl, 27346 m2), joiden markkina-arvoksi KY-ylioppilaskunnan käyttämä asiantuntija-yritys arvioi 58.0 miljoonaa euroa. Asuntojen 29.8 miljoonan euron velkaa ei sisällytetty asuntojen arvoon puhuttaessa siirtyvän omaisuuden arvosta. Vertailukohtana Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnalta (TKY) osana koko omaisuutta AYY:lle siirtyneiden opiskelija-asuntojen (1761 kpl, 56302 m2) markkina-arvona on pidetty 63.5 miljoonaa euroa, josta asunnoissa on velkaa 25.8 miljoonaa euroa.

TKY:n asuntojen markkina-arvosta ei ole yhdistymisen yhteydessä teetetty ulkopuolista asiantuntija-arviota. Opiskelija-asunnot ovat pääosin valtiontuella rakennettuja, mikä rajoittaa tuoton keräämistä ja käyttötarkoitusta. Käytännössä pääosa asunnoista saatavista tuotoista käytetään siis velkojen takaisinmaksuun ja talojen peruskorjauksiin. Asuntojen velan maksavat siis normaalin käytännön mukaisesti asukkaat vuokrassaan vuosien saatossa eikä asuntojen velka merkittävästi rasita ylioppilaskunnan taloutta.

AYY:lle siirtyneiden vastuiden ja velvollisuuksien aiheuttamat kulut ovat suuremmat kuin siirretty kassavirta. Sopeutustoimista huolimatta ylioppilaskunnan ensimmäisten vuosien toimintaa ei voida kattaa sijoitustoiminnan tuotoilla nostamatta jäsenmaksua tai myymättä sijoituksia. Näin ollen ylioppilaskunnan talous ei ole kestävällä pohjalla. Tulevaisuudessa tämä asetelma tarkoittaa, että joko yksittäisen jäsenen jäsenmaksu kohoaa tai ylioppilaskunnan toiminnan edellytykset heikkenevät. Kauppatieteiden opiskelijoiden osalta tähänastiset vaikutukset ovat olleet tuntuvimmat vuosittaisen jäsenmaksun ylioppilaskunnalle menevän osuuden noustessa 26 eurosta 55 euroon.

Karkeasti kuvattuna omaisuussiirron tilanne vastaa sitä, että kuntaliitoksen tapahtuessa jokin yhdistyvä kunta siirtäisi valtaosan tuottavasta omaisuudestaan yksityiselle säätiölle, joka tukisi osaa uuden kunnan asukkaista.

KY-ylioppilaskunnan säätiölle ja yhdistykselle lahjoittama summa on merkittävä. KY-ylioppilaskunta on arvioinut lahjoitetun sijoitusomaisuuden vuotuiseksi reaalituotoksi 1,80 – 2,36 miljoonaa euroa. Samalla arviointimenettelyllä tarkasteltaessa ylioppilaskunnalla säilyneen 5,6 miljoonan euron sijoitusomaisuuden vuotuiseksi reaalituotoksi saadaan 0,17 – 0,28 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi KY-ylioppilaskunnan varsinaisen toiminnan tappio, joka katetaan sijoitusten tuotoilla, oli vuonna 2008 1,5 miljoonaa euroa. (*)

KY:n lahjoituspäätökseen liittyvään tapahtumaketjuun liittyen tehtiin yhteensä 10 hallinto-oikeusvalitusta. Kahdesta hallinto-oikeuden päätöksestä valitettiin edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi asianomaiset valitukset. Lahjoituksiin liittyi kuitenkin yhä merkittävä määrä hallinnollisia epäselvyyksiä. Osaan saatiin selvyyttä ylioppilaskunnan teettämässä hallinnon erityistarkastuksessa, jonka tulokset valmistuivat kesäkuussa 2010. Erityistarkastusten tulosten pohjalta ylioppilaskunta päätyi hakemaan päätöstensä purkua Korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin hylkäsi purkuhakemukset kesällä 2012.

Joulukuussa 2011 AYY päätti tutkia myös lahjoitusten siviilioikeudellisen puolen. Vuoden 2012 alussa AYY jätti haastehakemuksen Helsingin käräjäoikeudelle KY-säätiötä vastaan ja saman vuoden aikana käytiin loppuun oikeudenkäynnin kirjelmöintivaihe. Varsinaisen oikeuskäsittelyn odotetaan tapahtuvan vuoden 2013 loppupuolella.

TTER:n tuki valittajille

Teekkaritoiminnan edistämisrahasto (TTER) on ylioppilaskunnan alainen omakatteinen rahasto. TTER toimii itsenäisesti oman johtokuntansa ohjauksessa. Johtokunnan seitsemästä jäsenestä neljä nimittää ylioppilaskunnan edustajisto avoimen haun perusteella. Vuonna 2006 perustetun rahaston alkupääoman on lahjoittanut Teekkaritoiminnan edistämisyhdistys (TTEY). Vuoden 2010 alusta rahasto siirtyi kokonaisuudessaan osaksi Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa. Rahaston tarkoituksena on apurahoja jakamalla tukea AYY:n ja sen jäsenten ja sen yhteydessä toimivien yhteisöjen pyrkimyksiä, herättää ja ylläpitää harrastusta teknillisiin, tieteellisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä kulttuurin harjoittamiseen. Rahasto kertoi ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 6/2010 29.8.2010 tukeneensa valituksia hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa asioissa, jotka koskivat Helsingin kappakorkeakoulun ylioppilaskunnan omaisuuslahjoitusta. Tukipäätös on tehty AYY:n edun mukaisena ja asia käsiteltiin johtokunnassa normaalien käytäntöjen mukaisesti, myös päätös asiasta on julkaistu normaaliin tapaan.

______________________________________________________________________________
(*) KY-ylioppilaskunnan arvio lahjoitetun omaisuuden tuotosta, edustajiston iltakoulu 15.10.2008

”- KY talo, jonka vuosituotto n. 500 000 euroa, markkina-arvo 13,7 milj. (tilinpäätös -07)
– A28, jonka vuosituotto n. 460 000 euroa, markkina-arvo arviolta 13-14 milj. (sijoitus +korjaukset)
– Rahastoja n. 85% nykyisistä (noin 28 milj.), joiden vuosituotto:
5% tuotolla on n. 1 400 000 euroa
3% tuotolla on n. 840 000 euroa
– Vuotuinen kassavirta em. tuotoilla 1,80 milj – 2,36 milj”

A28 on Arkadiankadulla sijaitseva sijoituskiinteistö.

Ylioppilaskunnalla säilyneiden vapaiden sijoituksien markkina-arvo 31.12.2009
5,6 miljoonaa euroa. Samalla arviointimenettelyllä laskettu reaalituotto-odotus:
5% tuotolla on n. 280 000 euroa
3% tuotolla on n. 170 000 euroa

Omaisuuksien arvot: KY-ylioppilaskunta toimintakertomus 2009
”Koko omaisuuden nettomarkkina-arvon arvioitiin ennen lahjoituksen toimeenpanoa
olevan 73 miljoonaa euroa, josta lahjoitetun omaisuuden osuus markkina-arvoltaan 42 miljoonaa euroa”

AYY:n jäsenmäärä  liittyneiden koulujen mukaan (prosenttiosuus koko jäsenmäärästä):
Teknillinen korkeakoulu  9 800 (68 %)
Helsingin kauppakorkeakoulu 3 000 (21%)
Taideteollinen korkeakoulu 1 600 (11 %)