Yhdistyksen perustaminen

Säännöt
Ensimmäinen perustava kokous
Toinen kokous
Starttiraha

AYY:n piirissä toimii noin 200 yhdistystä suurista ainejärjestöistä tarkoin rajattuihin harrasteihin keskittyviin kerhoihin. Jos nykyisten yhdistysten joukosta ei löydy mieluista, voit aina perustaa uuden! Yhdistystä perustettaessa kannattaa olla heti alkuvaiheessa yhteydessä järjestösektoriin.
Yhdistyksen tulee toimia sääntöjensä mukaisesti ja hoitaa talouttaan huolellisesti. Yhdistyksen tulee noudattaa Suomen lakia sekä mahdollisimman pitkälle myös hyviä tapoja.

Yhdistyksen perustaminen menee lyhykäisyydessään näin:

 1. Kirjoitetaan esitys yhdistyksen säännöiksi ja kutsutaan koolle perustava kokous.
 2. Pidetään ensimmäinen perustava kokous ja laaditaan perustamiskirja, jonka yhteydessä hyväksytään säännöt.
 3. Pidetään tarvittaessa toinen perustava kokous, jossa säännöt hyväksytään uudelleen.

Tämän jälkeen yhdistys on virallisesti olemassa. Halutessaan yhdistys voi nyt rekisteröityä ja/tai hakea liittämistä AYY:n yhdistysrekisteriin ja ensimmäiseen luetteloon hakiessaan myös hakea starttirahaa. Ainoastaan AYY:n yhdistysrekisteriin kuuluvat yhdistykset ovat oikeutettuja AYY:n palveluihin ja tukeen.

Säännöt

Yhdistyksen säännöt tulee laatia huolellisesti ja mieluiten AYY:n mallisääntöjen pohjalta (pdf). Mikäli yhdistys haluaa liittyä AYY:n yhdistysrekisteriin, sääntöjen tulee täyttää yhdistysohjesäännön (pdf) vaatimukset, joko ensimmäisen tai toisen luettelon kohdalta.

Yhdistyksen sääntöjen tulee olla selkeät, helposti luettavat ja yhdistyksen toimintaa mahdollisimman hyvin tukevat. Laaditut säännöt kannattaa käyttää AYY:n järjestöasiantuntijan kautta heti, kun luonnos on valmis, eli jo ennen ensimmäistä perustamiskokousta tai viimeistään ennen piiriin hakemista. Järjestöasiantuntija tarkastaa, ettei sääntöihin jää aukkoja tai epäjohdonmukaisuuksia ja että ne täyttävät yhdistysohjesäännön asettamat vaatimukset, jotta yhdistys voidaan perustamisen jälkeen jouhevasti hyväksyä AYY:n yhdistysrekisteriin. Sääntöjen muuttaminen vaatii aina vähintään yhtä yhdistyksen kokousta, joten ne kannattaa hoitaa kerralla kuntoon.

Ensimmäinen perustava kokous

Ensimmäinen perustava kokous on luonteeltaan yleinen kokous, johon kerätään kaikki asiasta kiinnostuneet ihmiset. Yhdistyksen on saatava jäsenikseen vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä henkilöä. AYY:n yhdistysohjesääntö vaatii, että ensimmäisen rekisterin yhdistykseen kuuluu vähintään seitsemän ylioppilaskunnan jäsentä. Kokouskutsussa tulee käydä ilmi ainakin aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat.

Perustavassa kokouksessa on käsiteltävä ainakin:

 • yhdistyksen perustamispäätös eli perustamiskirjan tekeminen
 • sääntöjen hyväksyminen (sääntöjä voidaan muokata kokouksessa)
 • hallituksen valinta (voidaan täydentää myöhemmin)
 • toiminnantarkastajien valinta
 • mahdollisten toimihenkilöiden valinta
 • toisen perustamiskokouksen ajankohta (tarvittaessa)

Perustamiskirja on vapaamuotoinen dokumentti, jolla todistetaan, että yhdistys todella perustetaan. Perustamiskirja laaditaan yhdistyksen perustamiskokouksessa ja sen allekirjoittavat kaikki yhdistystä perustamassa olevat henkilöt. Perustamiskirjasta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • mikä yhdistys on perustettu,
 • milloin se on perustettu,
 • ketkä siihen ovat liittyneet jäseniksi (vähintään kolme 15 vuotta täyttänyttä henkilöä)
 • ja että jäseneksi liittyneet henkilöt ovat hyväksyneet sille liitteeseen tulevat säännöt

Perustamiskirja on usein muotoa ”Me allekirjoittaneet olemme perustaneet yhdistyksen XYZ, hyväksyneet sille liitteen X mukaiset säännöt ja liittyneet yhdistyksen jäseniksi.” Loppuun aika, paikka ja allekirjoitukset.

Toinen kokous

Toinen perustamiskokous kutsutaan koolle yhdistyksen omien sääntöjen mukaan. Toisessa kokouksessa säännöt hyväksytään uudelleen. Hallituksen kannattaa laatia yhdistykselle ennen toista perustamiskokousta toimintasuunnitelma ja talousarvio, jotka sitten hyväksytään kokouksessa. Näiden lisäksi voi esimerkiksi täydentää hallitusta ja käsitellä samoja asioita kuin edellisessä kokouksessa.

Mikäli yhdistyksen säännöissä määrätään, että sääntömuutos on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, ja sääntöjä muutetaan toisessa perustamiskokouksessa kokouksessa, on pidettävä vielä kolmas perustamiskokous.

Starttiraha

AYY:n yhdistysrekisterin ensimmäiseen luetteloon liitettäville uusille yhdistyksille voidaan myöntää starttirahaa seuraavin ehdoin. Starttirahan määrä on 185 euroa ja se on tarkoitettu Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) perustamisilmoituksen käsittelymaksun kattamiseen sekä yhdistyksen toiminnan käynnistämiseen. Yhdistyksen perustamisesta saa olla korkeintaan vuosi sen jättäessä hakemuksensa liittämisestä AYY:n yhdistysrekisterin ensimmäiseen luetteloon. Yhdistyksen on oltava rekisteröity tai rekisteröinnin on oltava käynnissä PRH:ssa. Avustusta voi joko AYY:n yhdistysrekisteriin hakemisen yhteydessä tai myöhemmin ehtojen edelleen täyttyessä olemassa yhteydessä järjestösektoriin.